Avaluacions de les polítiques públiques Disponible a: Web Consell Comarcal del Vallès Orienral

Estan ben valorades les polítiques públiques? Si l'ens ha dut a terme alguna iniciativa per poder-ho saber, aquest és el lloc on en trobaràs els resultats.