Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud en model oficial que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell Comarcal www.vallesoriental.cat, pels següents mitjans:

a)   En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant, LPACAP).

b)     De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, carrer Miquel Ricomà núm. 46 de Granollers,  els matins de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores.

c)     A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi.

d)     A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

e)     A les oficines d’assistència en matèria de registres.

En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen per prendre part en les proves selectives, l’import següent:

Grup A1: 31.65€

Grup A2: 31.65 €

Grup C2. 13.55 €

Grup C1: 13.55€

Exempció

Queden exempts parcialment del pagament els/les subjectes passius que es trobin en situació legal d'atur sense prestació sempre que ho acreditin documentalment, mitjançant la presentació d’un certificat emès per l’OTG en el període de, com a màxim, un mes previ a la data de presentació de la documentació. L’exempció és el 50% de la quota tributària.

El pagament d’aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària al compte ES88 0182 6035 4002 0160 0971, del BBVA, o bé per gir postal o telegràfic. En tots els casos, s’ha de presentar amb la sol·licitud la còpia del resguard acreditatiu de l’ingrés, i, en el cas dels girs postals, es farà constar el nom de l’aspirant, la data i el número del gir.

 

LLOC DE TREBALL TIPUS RELACIÓ LABORAL BASES CONVOCATÒRIA

MODEL SOL.LICITUD PARTICIPACIÓ 

DATA FI PRESENTACIÓ SOL·LICITUD ADMESOS / EXCLOSOS RESULTAT PROVA 1 RESULTAT PROVA 2 RESULTAT PROVA 3 RESULTAT PROVA 4

ESTAT DEL PROCÉS

Procés cobertura de l'òrgan de la Gerència del CCVOR CONTRACTE LABORAL D'ALTA DIRECCIÓ 

ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA GERÈNCIA 2021

BOPB 08/02/2021

DOGC 08/02/2021

MONOGRAFIA DE COMPETÈNCIES DE LA GERÈNCIA

DILIGÈNCIA

ANUNCI I BASES I CONVOCATÒRIA GERÈNCIA 2021

BOPB 08/02/2021

DOGC 08/02/2021

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

SOL.LICITUD PDF

 

23/02/2021

ANUNCI DOGC 07/04/2021

ANUNCI BOPB 08/04/2021

DATA FI D'ESMENES 21/04/2021

         
Tècnic/a orientador/a laboral A2, Àrea DL LABORAL TEMPORAL

BOPB 04/02/2021

BOPB 08/04/2021

BOPB 04/02/2021

BOPB 08/04/2021

  29/04/2021            
Tècnic/a preparador/a laboral A2, Àrea DL LABORAL TEMPORAL BOPB 04/02/2021 BOPB 04/02/2021   29/04/2021            
Administratiu/va C1, àmbit gestió Àrea PSI LABORAL TEMPORAL  BOPB 04/02/2021 BOPB 04/02/2021   25/02/2021

ANUNCI DOGC 10/03/2021

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
15 places administratiu/va C1 de l'Àrea bàsica serveis socials resta de municipis del Vallès Oriental LABORAL TEMPORAL  BOPB 04/02/2021 BOPB 04/02/2021   25/02/2021

ANUNCI DOGC 08/03/2021

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Auxiliar administratiu/va C2, Àrea Serveis Personals LABORAL TEMPORAL BOPB 30/11/2020 BOPB 30/11/2020   22/12/2020

ANUNCI DOGC 04/02/2021

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 ACTA PROVA 3 ACTA PROVA 4 FINALITZAT
Tècnic/a auxiliar d'acollida C1, Àrea PSI LABORAL TEMPORAL BOPB 30/11/2020 BOPB 30/11/2020   22/12/2020

ANUNCI DOGC 19/01/2021

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS    
2 places administratiu/va C1, Àrea de PSI LABORAL TEMPORAL  BOPB 30/11/2020 BOPB 30/11/2020   22/12/2020

ANUNCI DOGC 27/01/2021

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ANUNCI ESMENA

 

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Procés cobertura de l'òrgan de la Gerència del CCVOR CONTRACTE LABORAL D'ALTA DIRECCIÓ

ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA

* al final de la taula trobareu el document de referència 

BOPB 01/09/2020

DOGC 01/09/2020

DILIGÈNCIA

BOPB 04/09/2020

DOGC 07/09/2020

ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA

* al final de la taula trobareu el document de referència

BOPB 01/09/2020

DOGC 01/09/2020

DILIGÈNCIA 

BOPB 04/09/2020

DOGC 07/09/2020

    TRAMITACIÓ TELEMÀTICA 

SOL.LICITUD PDF

 

17/09/2020

ANUNCI DOGC 22/10/2020

ANUNCI BOPB 22/10/2020

ANUNCI DECRET DOGC 22/10/2020

ANUNCI DECRET BOPB 22/10/2020

ANUNCI LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS DOGC

ANUNCI LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS BOPB

ANUNCI DECRET DOGC 16/11/2020

ANUNCI DECRET BOPB 16/11/2020

ACTA ENTREVISTES  ACTA ENTREVISTES    

FINALITZAT

DESERT

Administratiu/va C1, Àrea Serveis Personals LABORAL TEMPORAL  BOPB 29/07/2020 BOPB Po29/07/2020   19/08/2020

ANUNCI DOGC 28/10/2020

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Tècnic/a d'administració general A1, Àrea Serveis Personals FUNCIONARI INTERÍ 

BOPB 29/07/2020

Anunci rectificació bases

BOPB 29/07/2020

Anunci rectificació bases

  19/08/2020

ANUNCI DOGC

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1     ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Tècnic/a de Turisme A2, Àrea de DL LABORAL TEMPORAL 

BOPB 29/07/2020

Anunci rectificació bases 

BOPB 29/07/2020

Anunci rectificació bases

  19/08/2020

ANUNCI DOGC

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA  FINALITZAT
Tècnic/a orientador/a projectes Singulars A2, Àrea DL LABORAL TEMPORAL BOPB 29/07/2020 BOPB 29/07/2020   19/08/2020

ANUNCI DOGC

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

      ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
2 Técnic/a Pla de reactivació econòmica i social Vallès oriental A2, Àrea SMEC i Serveis Jurídics LABORAL TEMPORAL  BOPB 29/07/2020 BOPB 29/07/2020   19/08/2020

Anunci DOGC 28/09/2020

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Tècnic/a de serveis socials, A2, Àrea de PSI LABORAL TEMPORAL BOPB 29/07/2020 BOPB 29/07/2020   19/08/2020

Anunci DOGC 28/09/2020

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA  FINALITZAT
Tècnic/a Joventut A2, Àrea de Serveis Personals LABORAL TEMPORAL BOPB 11/06/2020 BOPB 11/06/2020   03/07/2020

Anunci DOGC 28/07/2020

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Tècnic/a Medi Ambient A1, Àrea MAT FUNCIONARI INTERÍ BOPB 110/062020 BOPB 11/06/2020   03/07/2020

Anunci DOGC 31/07/2020

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
2 Técnic/a Salut A1, Àrea MAT LABORAL TEMPORAL  BOPB 11/06/2020 BOPB 11/06/2020   03/07/2020

Anunci DOGC 31/07/2020

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 ACTA PROVA 3 ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
2 Arquitecte/a A1, Àrea MAT FUNCIONARI INTERÍ BOPB 11/06/2020 BOPB 11/06/2020   03/07/2020

Anunci DOGC 03/08/2020

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS  ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Enginyer/a tècnic/a A2, Àrea MAT FUNCIONARI INTERÍ BOPB 11/06/2020 BOPB 11/06/2020   03/07/2020

Anunci DOGC 31/07/2020

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1     ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
2  Tècnic/a de gestió PA2, /gestor/a PIA, Àrea PSI LABORAL TEMPORAL  BOPB 11/06/2020 BOPB 11/06/2020  

03/07/2020

Anunci DOGC 28/07/2020

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Tècnic/a de gestió A2, educador/a social adscrita al SEAIA LABORAL TEMPORAL BOPB 11/06/2020 BOPB 11/06/2020   03/07/2020

Anunci DOGC 28/07/2020

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Tècnic/a d'Igualtat de gènere i immigració A2, Àrea de PSI LABORAL TEMPORAL BOPB 11/06/2020 BOPB 11/06/2020   03/07/2020

Anunci DOGC 28/07/2020

Anunci DOGC 10/08/2020

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Tècnic/a de gestió A2, treballador/a social SSB Sant Antoni de Vilamajor LABORAL TEMPORAL BOPB 11/06/2020 BOPB 11/06/2020   03/07/2020

Anunci DOGC 28/07/2020

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ ACTA DEFINITIVA  FINALITZAT
Administratiu/va C1, SSB Caldes de Montbui  LABORAL TEMPORAL BOPB 11/06/2020 BOPB 11/06/2020   03/07/2020

Anunci DOGC 20/07/2020

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA  FINALITZAT
Tècnic/a de gestió A2, educador/a o treballador/a social, Àrea de PSI LABORAL INDEFINIT BOP 9/12/2019

DOGC 05/03/2020

BOP 5/03/2020

 

BOE 11/03/2020

  18/06/2020

Anunci DOGC 20/07/2020

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1     ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Tècnic/a de gestió A2, educador/a social SSB La Llagosta, Àrea de PSI LABORAL INDEFINIT BOP 9/12/2019

DOGC 05/03/2020

BOP 5/03/2020

BOE 11/03/2020

  18/06/2020

Anunci DOGC 20/07/2020

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Tècnic/a de gestió A2, treballador/a o educador/a social PIA, Àrea de PSI LABORAL INDEFINIT BOP 9/12/2019
 


DOGC 05/03/2020

BOP 5/03/2020

BOE 11/03/2020

  18/06/2020

Anunci DOGC 20/07/2020

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Tècnic/a de gestió A2 educador/a social SSB Caldes de Montbui, Àrea de PSI LABORAL INDEFINIT BOP 9/12/2019


DOGC 05/03/2020
BOP 5/03/2020

BOE 11/03/2020

  18/06/2020

Anunci DOGC 20/07/2020

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

 

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Tècnic/a de gestió A2 Àrea de DL Servei de Turisme LABORAL INDEFINIT BOP 9/12/2019

DOGC 05/03/2020

BOP 5/03/2020

BOE 11/03/2020

  18/06/2020

Anunci DOGC 20/07/2020

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Auxiliar administratiu/va C2 Servei TIC Àrea Secretaria LABORAL INDEFINIT BOP 9/12/2019

DOGC 05/03/2020

BOP 5/03/2020

BOE 11/03/2020

  18/06/2020

Anunci DOGC 20/07/2020

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA  PROVA 1   CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA  FINALITZAT
Tècnic/a gestió A2 educador/a o treballador/a social,  Àmbit Autonomia, Àrea de PSI PERSONAL FUNCIONARI BOP 9/12/2019


DOGC 05/03/2020

BOP 5/03/2020

BOE 11/03/2020

  18/06/2020 Anunci DOGC 20/07/2020 ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA

FINALITZAT

Tècnic/a gestió A2, treballador/a social, SSB Santa Maria Martorelles i Vallromanes LABORAL TEMPORAL BOP 19/12/2019 BOPB 19/12/2019   08/01/2020 NOVES DATES REPRENDRE PROVES DOGC 07/02/2020 ACTA PROVA 1 ACTA  PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA

 

FINALITZAT

Tècnic/a de gestió A2, treballador/a social SSB l'Ametlla del Vallès LABORAL TEMPORAL BOPB 20/01/2020 BOPB 20/01/2020   10/02/2020 NOVES DATES REPRENDRE PROVES DOGC 21/02/2020 ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA  FINALITZAT
Tècnic/a de gestió A2, treballador/a social adscrita al SEAIA. LABORAL
TEMPORAL 
BOPB 20/01/2020 BOPB 20/01/2020   10/02/2020 NOVES DATES REPRENDRE PROVES DOGC 21/02/2020 ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Tècnic/a superior A1, pedagog/a adscrita al SEAIA LABORAL TEMPORAL BOPB 20/01/2020 BOPB 20/01/2020  

10/02/2020 NOVES DATES REPRENDRE PROVES

DOGC 21/02/2020 ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Administratiu/va C1, adscrit a l'Oficina Comarcal d'Habitatge LABORAL TEMPORAL BOPB 20/01/2020 BOPB 20/01/2020   10/02/2020 NOVES DATES REPRENDRE PROVES DOGC 21/02/2020 ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Tècnic/a de gestió A2, adscrit a l'Oficina Comarcal d'Habitatge LABORAL TEMPORAL BOPB 20/01/2020 BOPB 20/01/2020   10/02/2020 NOVES DATES REPRENDRE PROVES DOGC 21/02/2020 ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
Tècnic/a superior A1, enginyer/a informàtica LABORAL TEMPORAL BOPB 20/01/2020 BOPB 20/01/2020   10/02/2020 NOVES DATES REPRENDRE PROVES DOGC 21/02/2020 ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA

FINALITZAT

Tècnic/a de infància i familia, A2, Àrea de PSI. LABORAL TEMPORAL

BOP

07/10/2019

BOP

07/10/2019

  28/10/2019 DOGC 02/01/2020/ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2 CATALÀ EXEMPTS ACTA DEFINITIVA FINALITZAT