Conjunt de dades on trobareu informació, per trimestres vençuts, del Període Mitjà de Pagament a Proveïdors.

El Període Mitjà de Pagament a Proveïdors (PMP) és l'indicador que mesura els dies de mitjana de pagament del deute comercial en termes econòmics als proveïdors.

Les dades de PMP es calculen i es publiquen a partir de les dades disponibles al MINHAP, d’acord amb la metodologia emprada al Reial Decret 1040 de 2017 de 22 de desembre.

En la seva interpretació es segueix la realitzada pel “Consejo de Estado” al seu dictamen 985/2017 (HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA). D'on s’extreuen les següents interpretacions:

o El còmput per al termini de pagament comença a partir de l’aprovació de les factures.

Per tant l’aprovació de les factures inicia el termini de pagament.

o L'inici del còmput del termini de pagament, de conformitat amb el que estableix l'art. 4 de la Directiva 2011/7/CE, no pot excedir els trenta dies des de la data de recepció dels béns o serveis.

Per tant les Administracions tenen un màxim de 30 dies per acceptar o rebutjar una factura, i l'obligació de complir amb un PMP inferior a 30 dies.

És responsabilitat de cada ens fer el càlcul correctament d'acord a aquesta interpretació.

Informació complementària

Més enllà dels criteris que es fixen amb el PMP (objecte d’aquest apartat del portal), i com a caràcter accessori, recordar que per temes associats amb “solvència” una factura NO es pot pagar més enllà de 60 dies.

30 dies per acceptar (per exemple, si entra en paper) i no es comptabilitza immediatament.

30 dies per pagar a partir de data d'acceptació

0 Registres carregats

PMP  

MOROSITAT 

PMP I MOROSITAT PER TRIMESTRES

ANY 2022

PMP MOROSITAT
1r Trimestre 1r Trimestre
2n Trimestre 2n Trimestre
3r Trimestre 3r Trimestre
4t Trimestre 4t Trimestre

 

ANY 2021

PMP MOROSITAT
1r Trimestre 1r Trimestre
2n Trimestre 2n Trimestre
3r Trimestre 3r Trimestre
4t Trimestre 4t Trimestre

 

ANY 2020

1r Trimestre 1r Trimestre
2n Trimestre 2n Trimestre
3r Trimestre 3r Trimestre
4rt Trimestre 4rt Trimestre

 

                          ANY 2019

PMP MOROSITAT
1r Trimestre 1r Trimestre
2n Trimestre 2n Trimestre
3r Trimestre 3r Trimestre
4rt Trimestre 4rt Trimestre

 

                      ANY 2018

      PMP           MOROSITAT  
1r Trimestre 1r Trimestre
2n Trimestre 2n Trimestre
3r Trimestre 3r Trimestre
4t Trimestre 4t Trimestre

 

 

 

 

 

                     ANY 2017

             PMP                      

           MOROSITAT               

1r Trimestre 1r Trimestre
   2n Trimestre    2n Trimestre
3r Trimestre               3r Trimestre
            4t Trimestre               4t Trimestre

 

 

 

 

 

Any 2016- PMP i MOROSITAT

Any 2015- PMP i MOROSITAT

Any 2014- PMP I MOROSITAT