Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental va néixer en el marc de la Llei 6/1987 sobre l’Organització comarcal de Catalunya. Es va constituir per primera vegada el 8 d’abril de 1988. Al 1990, la Llei sobre la modificació de la divisió comarcal de Catalunya va establir la capitalitat compartida entre Sabadell i Terrassa. La seu del Consell fou la seu de l’antiga Mancomunitat intermunicipal de Sabadell i Terrassa, que es va adquirir en el mandat 1991-94. Aglutina els 23 municipis de la comarca.

Durant més de 25 anys, el Consell ha contribuït a millorar les condicions de vida al Vallès Occidental, treballant de la mà dels ajuntaments, resolent des del consens les necessitats de la Comarca, dins  les limitacions competencials,  amb l’objectiu de millorar i optimitzar els serveis de la població.

El Consell Comarcal, tal i com determina l’actual legislació, té un paper de coordinació de polítiques i de prestació de serveis a la ciutadania, en especial de col·laboració i suport amb les poblacions de menys de 20.000 habitants.

Les línies mestres de funcionament del Consell Comarcal del Vallès Occidental venen determinades pel Consell d’Alcaldesses i d’Alcaldes. 

Competències

Segons l’Article 25 de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya correspon a la comarca l'exercici de les competències següents:

a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28.

  1. Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
  2. Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels municipis.
  3. Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en els municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.
  4. Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.
  5. Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal. En tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat econòmica predominant.

b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament.

c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.

Per emmarcar molts dels serveis que es presten des del Consell Comarcal cal tenir en compte la llei 12/2007 d'11 d'octubre de Serveis Socials. En el seu capítol II es refereix a l'organització territorial dels serveis socials. L'article 34.3 diu: "L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat".

Pel que fa a l'àmbit competencial, l'article 31.2 diu: "Les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o mancomunadament"

El Consell Comarcal compta amb la delegació expressa de competència de la gestió dels Equips d'atenció a la infància i adolescència i en compliment de la llei 14/2010 de 27 de maig dels Drets i les oportunitats en la infància o adolescència.