Hi ha alguna subvenció, concedida per l'ens a persones jurídiques, que superi els 10.000 euros? Si és així, aquí hi trobaràs publicades les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'entitat o l'organització beneficiària.

D'acord amb l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, són d'obligatòria publicació aquelles retribucions que perceben les persones que formen part dels òrgans de direcció o administració de les persones jurídiques beneficiàries de subvencions i ajuts públics superiors a 10.000 euros.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental no ha atorgat cap ajut o subvenció superior a 10.000 euros durant els anys 2021-2022 per aquest motiu no es publica aquesta informació.