Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

En compliment de l’article 9.1.e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública del següents períodes:

 

Convocatòries de processos selectius actius

Si ho desitgeu, podeu consultar les convocatòries de processos selectius de personal actius que gestiona el Consell a través de l'Oferta Pública d'Ocupació, a aquest enllaç