En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Segons l'article 12 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya són òrgans del Consell Comarcal: el ple, la presidència, la vicepresidència, el consell d'alcaldes, la comissió especial de comptes. A més, en el seu apartat segon es disposa que el gerent del Consell exerceix funcions executives que li encomana la Llei i integra l'organització comarcal.