En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-hi tota la informació relacionada.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

2022

3 places de personal per al Servei de podologia "Peus en forma" dins el programa gent gran rural. 

BASES

2021

Aprovació de les bases i convocatòria del procés de selecció d’un/a agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL).

BASES

ANUNCI PROVISIONAL DEL LLISTAT D'ADMESOS I EXCLOSOS

RESOLUCIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL 

Anunci aprovació DEFINITIVA admesos i exclosos AODL i CONVOCATÒRIA PROVES

Anunci resultat final procés de selecció AODL 

Procés de selecció per proveir amb caràcter definitiu un lloc de treball d'administratiu/va per l'àrea de secretaria i l'oficina d'atenció a la ciutadania (OAC). 

ADMESOS I EXCLOSOS

MEMBRES TRIBUNAL 

ANUNCI I DATA PROCÉS DE SELECCIÓ

ACTA TRIBUNAL

Bases reguladores del procés de selecció per procediment de concurs-oposició lliure per proveir  interinament dos places vacant de Secretaria Intervenció del Servei d’Assistència Tècnica de la plantilla de personal funcionari del Consell Comarcal de la Segarra i la creació d’una borsa de treball per a cobrir vacants i substitucions de les places de Secretaria Intervenció del Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal de la Segarra. 

BASES

Modificació de les bases reguladores per la provisió de dos places de secretari-interventor del SAT i la
creació d’una borsa de treball

LLISTA D'ADMESOS I EXCLOSOS

Anunci de convocatòria i bases per proveir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de secretari-interventor (SAT) del Consell Comarcal de la Segarra. (Juliol)

Anunci de convocatòria i bases per proveir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de secretari-interventor (SAT) del Consell Comarcal de la Segarra. (Setembre)

Bases i convocatòria del procés de selecció per a la contractació amb caràcter de màxima urgència, de tres  tècnics/ques de programes a l’Àrea de Promoció Econòmica en l’àmbit d’orientació, la prospecció i  assessorament d’empreses i la gestió, amb la creació d’una borsa de treball per a cobrir possibles necessitats que es puguin generar en aquesta àrea. 

BASES

LLISTA D'ADMESOS I EXCLOSOS

Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de tecnic/a de joventut de l'Oficina Jove del Consell Comarcal, amb caràcter de màxima urgència. 

PUNTUACIÓ FINAL.

Convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir possibles necessitats que es puguin generar en l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal. 

BASES REGULADORES. 

LLISTAT D'ADMESOS I EXCLOSOS 

ACTA

Concurs opisició per cobrir en caràcter interí la plaça de tresoreria del Consell Comarcal. 

ADMESOS I EXCLOSOS 

DESIGNACIÓ MEMBRES TRIBUNAL

ANUNCI PUNTUACIÓ TOTAL DELS ASPIRANTS

ANTERIORS AL 2021

Concurs del procés selectiu per constituir la borsa de treball per cobrir vacants i substitucions de les places

d’arquitecte/a, de l’Àrea Tècnica i Territorial, del Consell Comarcal de la Segarra

RESULTATS DE LA BAREMACIÓ

ADMESOS I EXCLOSOS

CONVOCATÒRIA I BASES

Creació d’una borsa de treball per cobrir vacants i substitucions de les places de secretaria-intervenció del servei d’assistència tècnica del Consell comarcal de la Segarra

DESIGNACIÓ DE MEMBRES DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

LLISTA D'ADMESOS

DATA I HORA PER LES ENTREVISTES

RESULTATS DE LA BAREMACIÓ

Bases reguladores del concurs públic per cobrir, amb caràcter interí, la plaça de Secretaria Intervenció del Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal de la Segarra

LLISTAT D'ADMESOS

Procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça d’intervenció del Consell Comarcal de la Segarra

Designació de membres del tribunal qualificador

RESULTATS FINALS

Borsa administratiu Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de la Segarra

LLISTAT D'ADMESOS I EXCLOSOS

Designació de membres del tribunal qualificador

RESULTATS FINALS PROVA TEÒRICA

RESULTATS FINALS

Bases de tècnic/a de Joventut del Consell Comarcal de la Segarra

LLISTAT D'ADMESOS I EXCLOSOS 

RESULTATS FINALS

Concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secreatria del Consell Comarcal

LLISTAT D'ADMESOS I EXCLOSOS

RESULTATS FINALS

Concurs públic per cobrir, amb caràcter interí, la plaça de Secretaria Intervenció del Servei d’Assistència Tècnica

LLISTAT D'ADMESOS I EXCLOSOS

RESULTATS FINALS

Procés borsa tècnic informàtic

LLISTAT D'ADMESOS I EXCLOSOS

RESULTATS FINALS

Proces de selecció per una plaça de tècnic/tècnica de gestió de residus per cobrir una baixa de maternitat

RESULTATS FINALS

Concurs tècnic/a d'inclusió social i desenvolupament comunitari 

LLISTAT D'ADMESOS I EXCLOSOS

RESULTATS FINALS 

Concurs enginyeria industrial

LLISTA D'ADMESOS

RESULTATS FINALS DEL PROCÈS DE SELECCIÓ DEL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A ENGINYER/A INDUSTRIAL, EN CARÀCTER D’INTERINITAT

Concurs per a la creació d'una borsa de treball administratiu adscrit a les àrees de secretaria i intervenció del Consell Comarcal i ajuntaments de la comarca

LLISTA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

PUNTUACIÓ BORSA ADMINISTRATIUS ÀREA SECRETARIA-INTERVENCIÓ

Concurs secretaria-intervenció SAT

LLISTAT ADMESOS

RESULTATS FINALS DEL PROCÈS DE SELECCIÓ DEL CONCURS PER UNA PLAÇA DE FUNCIONARI/A INTERÍ/NA PER A OCUPAR UN LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

CONCURS del lloc de treball d’intervenció

LLISTAT ADMESOS BASES INTERVENCIÓ

RESULTATS FINALS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ INTERVENCIÓ 

ACTA DEL TRIBUNAL

BORSA DE TREBALL de tècnic de gestió de resIdUs de l'Àrea de Gestió de Residus del Consell Comarcal de la Segarra. 

RESULTATS FINALS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC EN GESTIÓ DE RESIDUS DEL'ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL CONSELL COMARCAL

BORSA DE TREBALL de tècnic de gestió energètica de l'Àrea Tècnica i Territorial del Consell Comarcal de la Segarra. 

LLISTAT D'ADMESOS I EXCLOSOS I NOMENAMENT DEL TRIBUNAL DE LA BORSA GESTIÓ ENERGÈTICA

RESULTATS FINALS DEL PROCÈS DE SELECCIÓ PER LA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A EN GESTIÓ ENERGÈTICA COMARCAL DE L’ÀREA TÈCNICA I TERRITORIAL DEL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA 

BORSA DE TREBALL de tècnic/a en polítiques migratòries, tècnic/a d’inclusió social i tècnic/a en polítiques de dones de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Segarra. 

LLISTAT D'ADMESOS I EXCLOSOS

RESULTATS FINALS DEL PROCÈS DE SELECCIÓ PER LA BORSA DE TREBALL DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS