Sol·licitud ajuts de menjador per al curs 2021-2022

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, per al curs 2021-2022
En termini
Requisits previs
Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Preu / Taxa
No aplica
Documentació a aportar
 • Model de sol·licitud específic (SOL·LICITUD D_AJUT DE MENJADOR ESCOLAR PER A ALUMNES)
 • * NIE o NIF dels membre de la unitat familiar o document oficial acreditatiu, els menors de 14 any en cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de familia.
 • * Volant de convivència (En cas d’un/a sol/a progenitor/a adjuntar document de sentencia separació, viduïtat, privació de llibertat...)
 • En cas d’Infants en acolliment: aportar la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
 • * Certificat de prestacions econòmiques d'urgencia social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament
 •  En cas d’haver obtingut una subvenció en concepte de lloguer aportar el Certificat de l’Agència de l’ Habitatge de Catalunya 2020
 • En cas de separació divorci conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
 • * Títol de família monoparental (en cas que sigui necessari)

*No cal que aporteu aquesta documentacíó si no us oposeu a que el CCPU consulti aquesta documentació mitjançant les plataformes habilitades que disposem per a aquesta finalitat

Documentació econòmica

 • * L’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
 • * Nivell de renda familiar
 • Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar, caldrà que aportin el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2020.
 • Les persones que percebin la Renda garantida de ciutadania: certificat acreditatiu actualitza

*No cal que aporteu aquesta documentacíó si no us oposeu a que el CCPU consulti aquesta documentació mitjançant les plataformes habilitades que disposem per a aquesta finalitat

 

Descripció

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, per al curs 2021-2022

Organisme competent / Responsable
Consell Comarcal del Pla d'Urgell
Àrea tramitadora
Departament d'Edudació
Qui el pot demanar

Podrà sol·licitar l’ajut de menjador l’alumnat que reuneixi els requisits següents:

a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris durant el curs corresponent a la convocatòria.

b) No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït

c) No estar en acolliment residencial. d) Fer ús del servei de menjador escolar Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant la convocatòria de la subvenció
Termini de sol·licitud
Des del dia 9 de juny de 2021 fins al dia 22 de juny de 2021
Mitjans de pagament
El pagament es farà a l’empresa prestadora del servei
Impresos del tràmit
 • SOL·LICITUD D_AJUT DE MENJADOR ESCOLAR PER A ALUMNES
 • SOL·LICITUD DE RENÚNCIA D_AJUT DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2021-2022
Termini de Resolució
El termini màxim per resoldre serà de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d’aquest període tindrà caràcter desestimatori de la petició.
Vies de reclamació
Presentació de formulari de renúncia
Informació bàsica sobre protecció de dades:

Conforme al Reglament General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:

Responsable: CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL

Delegat de Protecció de Dades: dpd@plaurgell.cat

Finalitat: Gestionar el servei d’ajuts individuals de menjador escolar.

Legitimació: Les dades són necessàries per tal de poder prestar l’ajut.

Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d'arxivament aplicable.

Destinataris: El Responsable podrà comunicar aquestes dades a les autoritats públiques

Drets: Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del Consell Comarcal del Pla d'Urgell o al Delegat de Protecció de Dades. Cal adjuntar-hi 3 una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda. També pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat)

Actualitzat el 11/06/2021

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Entitat de registre IdCAT Entitat de registre IdCAT

Necessiteu un certificat digital idCat ?

Només cal que reservis una hora mitjanaçant l'aplicatiu que hem habil·litat per a sol·lictar cita per realitzar els tràmits necessaris per a la generació del certificat digital idCAt.