Instància genèrica

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
En termini
Requisits previs
No cal complir cap requisit previ.
Preu / Taxa
Sense cost.
Documentació a aportar
Amb caràcter general no cal aportar documentació.
Descripció

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Organisme competent / Responsable
Ens en el qual es dirigeixi la petició.
Àrea tramitadora
La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud.
Qui el pot demanar
La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Estan obligats a l’ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l’art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s’estableixi reglamentàriament.
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Termini de Resolució
El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general, des de la data en què la instància hagi tingut entrada en el registre electrònic de l’Administració o Organisme competent per a la seva tramitació.
Silenci administratiu
Segons el contingut de la petició expressada a la instància.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

Activitat de tractament: “ Registre de documents”

Responsable del Tractament: Presidència - Gerència del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Dades de contacte del DPD: Carrer Prat de la Riba, 1 25230 Mollerussa  dpd@plaurgell.cat Telèfon: 973711313

Finalitat del Tractament: Deixar constància d’entrades i sortides dels document

Drets: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al Consell Comarcal del Pla d'Urgell, C/ Prat de la Riba, 1 25230 Mollerussa o mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/ccpladurgell/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/exercici-dels-drets-relatius-a-la-proteccio-de-dades-personals

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si bé amb  caràcter previ a la presentació de dita reclamació, de conformitat amb l’establert a l’article 37 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us podeu dirigir al delegat de protecció de dades del Consorci .

Informació Addicional: Podeu obtenir informació addicional sobre protecció de dades consultant el Registre de l’Activitat del Tractament: https://seu-e.cat/ca/web/ccpladurgell/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals

Actualitzat el 18/04/2023

Autònoms i empreses

Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Entitat de registre IdCAT Entitat de registre IdCAT

Necessiteu un certificat digital idCat ?

Només cal que reservis una hora mitjanaçant l'aplicatiu que hem habil·litat per a sol·lictar cita per realitzar els tràmits necessaris per a la generació del certificat digital idCAt.