Vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

L'article 162 del TRLHL indica que el pressupost general de l'ens local està integrat pel conjunt d'ingressos i despeses de l'ens local, el conjunt d'ingressos i despeses dels seus organismes autònoms i les seves entitats públiques empresarials i els estats de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de les quals pertany íntegrament a l'ens local corresponent.

L'article 165 del TRLHL indica que el pressupost general contindrà per a cadascun dels pressupost que integra:

  1. Els estats de despesa.
  2. Els estats d’ingressos.
  3. Bases d’execució.