En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

En aquest apartat trobarem les dades de l'execució del pressupost del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, tant pel que fa a les despeses com els ingressos.

L'article 11 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que la informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària que l'Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d'incloure el pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals, i les dades de llur execució - de manera que se'n pugui conèixer el grau d'execució amb caràcter trimestral.

Pel que fa a les obligacions trimestrals, l'Ordre HAP/2015/2012, d'1 d'octubre de 2012, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, modificada per l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 novembre, preveu que, abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any, s'ha de remetre, entre d'altra informació, un resum de l'estat d'execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels ingressos i despeses del pressupost i dels seus estats complementaris, amb indicació dels dret recaptats de l'exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les previsions.

 

Enllaç: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/InformacionPresupuestaria/InformacionEELLs/Consultaejecprestrimestral.aspx