El Compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí pots consultar-ne tota la informació.

En l'enllaç que s'adjunta es podrà consultar el compte general de l'ens local.

L'article 208 del TRLHL indica que els ens locals, a la finalització de l'exercici pressupostari, formaran el compte general que posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.

L'article 209 TRLHL indica que el compte general estarà integrat pel compte de l'entitat local, pels comptes dels seus organismes autònoms i de els seves entitats públiques empresarials i pels comptes de les societats mercantils el capital social de les quals pertany íntegrament a l'ens local corresponent.

 

Enllaç: http://expedients.sindicatura.cat/VerEnteLiferayCG.php?Codigo=810271000&l=ca_ES

Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya