Vols saber quants béns immobles pertanyen a l'ens? Aquí en pots trobar la llista.

El Consell Comarcal del Pla d'Urgell presenta un inventari de llurs béns patrimonials, tal i com determinen l'article 222 del TRLMRLC i l'article 100 del RPC, el qual, aquest últim estableix que els ens locals han de portar un inventari general consolidat en el qual integrin els inventaris parcials que comprenguin:

  1. Els béns, drets i obligacions de l’ens local.
  2. Els afectes al seu patrimoni municipal del sòl, si s’escau.
  3. Els afectes al patrimoni històric-artístic, si s’escau.
  4. Els dels organismes autònoms administratius i els ens amb personalitat pròpia dependents de l’ens local.
  5. Els cedits a altres administracions o a particulars però revertibles a l’ens local.