Vols saber com es gestiona el patrimoni d'aquest ens? Aquí hi trobaràs especificats tots els béns, classificats i amb les seves operacions (ja siguin compra, venda, arrendament, etc.) detallades. També hi trobaràs l'import d'aquestes operacions.

En aquest apartat es publicarà la informació que pugui constar en el llibre d'inventaris i balanços, la informació econòmica relativa a gestió del patrimoni local i la informació sobre la contractació patrimonial.

La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni fa referència al tràfic jurídic dels béns, pel que caldrà especificar les operacions de compravenda i arrendament, les cessions d'ús, els drets de superfície, les concessions demanials, etc.

Els ens locals han de portar la comptabilitat de la situació i gestió econòmica del seu patrimoni en el llibre d'inventaris i balanços, i han de retre el compte de l'administració del patrimoni. Al llibre d'inventaris i balanços s'han de reflectir anualment, l'inventari dels béns i drets de l'ens local i les seves alteracions, i també la situació de l'actiu i el passiu, per determinar el patrimoni net a cada exercici econòmic.