Et preguntes quines són les variables de gestió econòmica de l'ens? En aquest apartat hi ha publicades les que fan referència als ingressos i a les despeses.

En aquest ítem trobarem els indicadors que considera el Consell Comarcal del Pla d'Urgell que permeten conèixer la situació economicofinancera.

Les finances públiques comprenen els elements economicofinancers que permeten planificar i finançar les diverses actuacions que duu a terme una administració.

Els indicadors financers permeten descriure i analitzar, tant en termes anuals com evolutius, els trets principals dels pressupostos municipals i la situació econòmica pressupostària de l'ens.

Alguns indicadors de la gestió econòmica de l'ens poden ser el superàvit per habitant, l'autonomia fiscal, els ingressos fiscals, les despeses corrents, el període mig de pagament. Com a indicadors financers i econòmics utilitzats per diferents ens catalans, s'hi consten el deute públic, el deute financer, el deute per habitant i el deute relatiu de l'ens local i ens que en depenen.