Els recursos públics de l'ens es destinen a les finalitats previstes al Pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

En aquest apartat s'adjuntaran els informes d'auditoria dels comptes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell i els informes de fiscalització dels òrgans de control extern.

A Catalunya, la Sindicatura de Comptes, és la institució creada a l'empara de l'EAC, com a òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'edificència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. Per tant, el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.