No estàs al cas de quins són els grups polítics/municipals representats dins l'ens? Doncs mira-ho aquí i consulta'n la informació més rellevant.

Logo Junts-Compromís Municipal (Junts-CM)

Junts-Compromís Municipal (Junts-CM)

Contacte

Arnau Basco Cirera
Indemnitzacions: 4.158 €/any (378 €/any x 11 càrrecs electes comarcals)
Càrrecs electes (11)
Foto Gerard Sancho Vilalta
Gerard Sancho Vilalta

President 

Membre d'equip de govern

Foto Arnau Basco Cirera
Arnau Basco Cirera

Conseller delegat de Nou Programa SOC, Mobilitat, Bioeconomia circular i Comunicació i coordinador de Promoció territorial 

Membre d'equip de govern

Foto Ester Coma Bassas
Ester Coma Bassas

Consellera delegada de Cicle de residus i Qualitat de l'aire i coordinadora de Medi Ambient 

Membre d'equip de govern

Foto Lluïsa Bautista Sánchez
Lluïsa Bautista Sánchez

Consellera 

Membre d'equip de govern

Foto Albert Prado Olmos
Albert Prado Olmos

Conseller delegat de Turisme, Cultura i Esports 

Membre d'equip de govern

Foto Laia Serrat Danés
Laia Serrat Danés

Consellera 

Membre d'equip de govern

Foto Oriol Usart Sánchez
Oriol Usart Sánchez

Conseller delegat de Servei d'assistència local, Plans d'Ocupació i Ponència ambiental 

Membre d'equip de govern

Foto Marta Cornellas Torrents
Marta Cornellas Torrents

Consellera 

Membre d'equip de govern

Foto Marc Parés Muns
Marc Parés Muns

Conseller 

Membre d'equip de govern

Foto Maria Teresa Espadaler Casellas
Maria Teresa Espadaler Casellas

Consellera i portaveu suplent del grup polític 

Membre d'equip de govern

Foto Jordi Bruch Franch
Jordi Bruch Franch

Conseller 

Membre d'equip de govern

Ple del Consell Comarcal

Les competències del Ple del consell comarcal són les que marca l'article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya:

Article 14 - El ple
14.1 El ple del consell comarcal és constituït pel president i els altres consellers comarcals.
14.2 Correspon al ple:
a) Elegir el president del consell comarcal, d'acord amb l'article 22.
b) Establir l'organització del consell comarcal.
c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, d'acord amb el que estableix l'article 39.
g) Aprovar els plans comarcals.
h) Exercir la potestat expropiatòria.
i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l'exercici d'activitats econòmiques.
k) Delegar competències en els municipis.
l) Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d'acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l'article 99.4 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.
m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
n) Exercir accions administratives i judicials.
o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
p) Alienar el patrimoni.
q) Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.
14.3 Correspon també al ple:
a) Votar la moció de censura al president, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.
b) Nomenar i separar el gerent.
c) Aprovar el programa d'actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals.


14.4 Si un acord del consell comarcal afecta de manera molt especial un municipi o més, el president, per iniciativa pròpia o a proposta del ple, ha de convocar els alcaldes dels municipis afectats perquè puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en què sigui tractat aquell acord.

*El Ple del Consell Comarcal d’Osona  es reuneix l’ùltim de cada dos mesos, a les 19:00 hores. En cas de festiu, el dimecres hábil anterior.

Consell d'Alcaldes

Les competències del consell d'alcaldes del consell comarcal són les que marca l'article 19 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya:

Article 19 - El consell d'alcaldes

19.1 El consell d'alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d'ésser convocat pel president del consell comarcal perquè informi el consell comarcal de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l'aprovació del ple, d'acord amb el que estableixi el reglament orgànic del consell comarcal.

19.2 El consell d'alcaldes pot presentar al ple del consell comarcal propostes d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el consell d'alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

a) L'aprovació del programa d'actuació comarcal.

b) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

c) Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals.

d) Els plans sectorials comarcals.

e) La modificació dels límits comarcals.

f) El canvi de nom o de capital de la comarca.

g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal.

19.3 El consell d'alcaldes s'ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel president del consell comarcal. També es pot reunir a instància del ple o d'una tercera part dels alcaldes que l'integren.

19.4 L'assistència a les reunions del consell d'alcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un tinent d'alcalde, o, si no n'hi ha, en un regidor.

*Les sessions es realitzen  el segon dimecres de l’últim mes de cada trimestre natural, a les19:00 hores.

Comissió permanent del Ple

Les funcions que ha de desenvolupar la comissió permanent del Ple del consell comarcal són les que marca l'article 17 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya:

Article 17 - La comissió permanent

Si el nombre de membres del consell comarcal és elevat o si qualsevol altra circumstància ho fa necessari, mitjançant el reglament orgànic comarcal corresponent es pot crear una comissió permanent del ple. El dit reglament ha de fixar el nombre de membres que han de compondre-la, els quals han d'ésser nomenats pel ple entre els consellers comarcals, i hi ha d'assignar competències. En cap cas no li pot atribuir les competències del ple a què fan referència les lletres a, b, c i g de l'article 14, ni la iniciativa legislativa comarcal regulada pel títol V.

En aquest cas, el reglament fixa en 17 la xifra màxima de membres que conformin aquesta Comissió Permanent del Ple.

El règim de funcionament i adopció d’acords de la comissió permanent serà aquell establert amb caràcter general per la normativa de règim local per a la junta de govern local. Les sessions ordinàries de la comissió tindran lloc el primer i el tercer dimarts de cada mes, podent ser modificat segons el calendari de festius.

Es realitzarà una reunió preparatòria de cada sessió de la Comissió Permanent del Ple, que es portarà a terme el segon i el quart dimarts de cada mes, preferentment. A les reunions hi assistirà el president i un membre de cada grup polític que formi l’equip de govern.

Les sessions es realitzen el segon dimecres de cada mes, a les 19:00 hores, excepte el tercer dimecres de cada trimestre natural, que es farà a les 18:00 hores, en cas de coincidir amb el CAO. En cas de festiu, el dimecres anterior o posterior a criteri del president.