Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Els ens locals, en exercici de les seves obligacions, envia a la Generalitat de Catalunya mitjançant el Registre Públic de Contractes tots els contractes que formalitza. Consulta aquest registre clicant al següent ENLLAÇ 

Per la seva banda, el Consell Comarcal del Montsià posa a disposició de la seva ciutadania un llistat de contractes menors, que inclou: 

- Empresa adjudicatària 

- Import del contracte i de l'IVA

- Sessió en que s'ha adjudicat el contracte

- Objecte del contracte menor

Els llistats es publiquen amb caràcter anual. No obstant, d'acord amb l'article 64.4 de Llei 19/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a partir del primer trimestre de 2018 es publica aquest llistat amb caràcter trimestral.

* Durant el segon i tercer trimestre de 2018 el Consell Comarcal del montsià no ha signat cap contracte menor

Consulta aquests llistats en la documentació adjunta: