Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

El Consell Comarcal del Maresme som una administració pública local constituïda el 9 de març de 1988, que contribueix al desenvolupament dels territoris, especialment d’aquells amb més dificultats geogràfiques, i sobretot garantir l’accés a uns serveis públics de qualitat als seus ciutadans.
 
FUNCIONS:
 
El consell comarcal té com a principal funció ser una eina al servei del reequilibri territorial assegurar la prestació de serveis als municipis que per les seves característiques no poden disposar-ne. Ha de vetllar pels interessos de la comarca i prestar serveis comarcals o supramunicipals. També pot coordinar serveis municipals entre ells i organitzar-ne de nous que no estiguin coberts pels governs locals.
 
COMPETÈNCIES:
 
Les competències del Consell Comarcal són les que estableix l’article 25 del Text Refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya (en endavant TRLOC), que es distribueixen de la següent manera:
a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. Enteses com a competències genèriques.
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials. Es tracta de les competències atribuïdes per lleis sectorials.
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los. Enteses com a competències delegades.
En l'àmbit de les seves competències, la comarca pot fer obres i prestar serveis, d'acord amb els requisits que estableix aquesta Llei.
 
COMPETÈNCIES GENÈRIQUES (Art.28 TRLOC):
 
Correspon a les comarques:
1. Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
2. Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels municipis.
3. Garantir, subsidiàriament, la prestació els serveis municipals obligatoris en els municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.
4. Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.
5. Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal.
En tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat econòmica predominant.
 
COMPETÈNCIES ATRIBUÏDES PER LES LLEIS SECTORIALS:
 
LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents - Gestió de l'Arxiu Comarcal
LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials - Serveis Socials Bàsics i Especialitzats
LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats- Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal
 
COMPETÈNCIES DELEGADES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA:
 
- Gestió del transport i els menjadors escolars
- Servei de transport adaptat
- Servei d'informació i atenció a les dones
- Inspecció d'instal·lacions juvenils i activitats d'estiu i en el lleure
- Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles
- Oficina d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya- Tramitació de cèdules d’habitabilitat, prestacions d’ajudes de lloguer i rehabilitació i registre d’habitatges de protecció oficial.
- Oficina del Consumidor
 
A més de les competències, el Consell Comarcal té establerts CONVENIS DE COL·LABORACIÓ amb la Diputació de Barcelona, ajuntaments i altres entitats per a la prestació de serveis d'àmbit comarcal dins el seu àmbit territorial.