Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

A la sessió ordinària del Ple de 20 de març de 2018 es va acordar per unanimitat: 

1) APROVAR el “Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Maresme”, el text íntegre del qual s’annexa al present acord.

2) PUBLICAR-HO al portal de transparència i al web del Consell Comarcal del Maresme.

3) APROVAR la creació d’una Comissió de seguiment del codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Maresme que vetlli pels objectius establerts per l’esmentat Codi. Aquesta Comissió serà un òrgan col·legiat, format pels càrrecs electes, i seguint el model de Comissió Informativa.

4) DEMANAR als grups polítics comarcals que designin els seus representants (titular i suplent) en l’esmentada Comissió de Seguiment del Codi Ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Maresme i ho notifiquin per escrit en el termini de deu dies hàbils des de l’adopció d’aquest Acord.”

 

Documents i enllaços d'interès relacionats amb la Comissió d'ètica i bon govern, constituïda el 24 de gener de 2022, que és l'encarregada del seguiment i actualització el Codi ètic i de bon govern del Consell comarcal del Maresme vetllant pel seu compliment.