Voleu conèixer el Registre d’Activitats de Tractament de dades personals (RAT) del vostre ens ?
Els ens, via els seus responsables i encarregats/des del tractament de dades personals, tenen l’obligació de portar un Registre d’Activitats del Tractament de dades personals (RAT). El RAT és una mesura organitzativa que ajuda en la gestió de la informació personal i a controlar i reduir el risc dels tractaments. En aquest ítem trobareu tota la informació relativa al RAT d’aquest ens.

El registre d’activitats és una de les novetats que introdueix l’RGPD, que substitueix el que, fins ara, era la regulació dels fitxers, l’aprovació, modificació i derogació dels quals s’havien de tramitar com una ordenança, pel fet de tenir naturalesa de disposició de caràcter general. 

Amb el nou RGPD desapareixen els fitxers, els quals queden substituïts pel registre d’activitats esmentat, la qual cosa suposa que l’activitat de supervisió i control en matèria de protecció de dades sigui més dinàmica i successiva en el decurs del temps. Es parteix de la base que totes les dades personals són objecte de protecció i s’estableixen diferències pel que fa a la intensitat d’aquesta protecció.

Aquestes activitats subjectes a tractament s’han de dur a terme per mitjà del registre d’activitats, a càrrec i sota la responsabilitat del responsable del tractament de les dades.

La presidència del Consell Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 4 de juny de 2018, ha aprovat el Registre d'activitats de tractament del Consell Comarcal del Gironès amb el contingut i estructura següents.

Registre d'activitats de tractament del Consell Comarcal del Gironès - 4 de juny de 2018 

La presidència del Consell Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 2 d’abril de 2020, ha aprovat la modificació del Registre d'activitats de tractament del Consell Comarcal del Gironès amb el contingut i estructura següents:

Registre d'activitats de tractament del Consell Comarcal del Gironès - 2 d'abril de 2020