En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

EL PLE 

El Ple és el màxim òrgan de manifestació de la voluntat del Consell Comarcal; està integrat per tots els consellers i conselleres i el presideix el president o el vicepresident que legalment el substitueix. Hi assisteix el gerent amb veu i sense vot.

 

 

La Junta de Portaveus és un òrgan no resolutori ni executiu integrat pels portaveus dels Grups polítics amb representació comarcal i presidit per el president del Consell Comarcal.
 
La seva funció és assessorar a la presidència en les qüestions relatives a l’ordre del dia de les sessions del ple, així com en les aquelles qüestions respecte de les quals requereixi l’esmentat assessorament.
 
Està formada per representants de tots els grups polítics comarcals i li correspon examinar i estudiar els comptes anuals i emetre’n un informe.
 

Integrat pels alcaldes i alcaldesses dels municipis de la comarca, la seva funció és la d'informar sobre els projectes i les propostes d'interès dels municipis. Presenta al Ple totes aquelles propostes que són d'interès per a la Comarca.

Òrgan col·legiat format per representants de tot els grups polítics comarcals i encarregat de l’estudi i dictamen previs de les qüestions que se sotmeten a ple.
 
La periodicitat amb la que se celebren les comissions informatives, és bimensual, coincidint, generalment, una setmana abans de la celebració del ple, i són de caràcter ordinari.
 

El Consell de Presidència té com a funcions assistir el president, assessorar-lo, donar-li suport , coordinar les actuacions de les diferents comissions, i exercir les funcions i aprovar els acords que li siguin delegats pel Ple o la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb els articles 11.l) del present Reglament orgànic i els articles 52.4 i 53.3 del Text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

Format pel president i un nombre de consellers no superior a un terç dels membres de la corporació, que el compondran entre els vicepresidents i els presidents de les comissions informatives, o els consellers delegats amb responsabilitat sobre un àrea de govern.