Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

El Consell Comarcal del Gironès, compromès amb l’adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, vetlla per garantir la integritat institucional, l’accés a la informació pública i el retiment de comptes.

Amb aquest objectiu, el Consell ha elaborat un  Pla Antifrau que inclou el codi ètic

Certificat de l'acord de Ple del 26-03-2023