Les subvencions són també una de les activitats estratègiques del nostre Consell Comarcal, en tant que constitueixen el mitjà legal per fomentar i col·laborar en totes les iniciatives sorgides en el territori que participen de les sinergies necessàries per optimitzar el treball conjunt de tots els agents socials i econòmics.

El Consell Comarcal del Gironès s'insta a sotmetre l'atorgament de les subvencions als principis que la mateixa Llei General de Subvencions (Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions) estableix en el seu article 8.3, i que són:
a).- Principi de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b).- Eficàcia en el compliment dels objectius fixats.
c).- Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.
A part també, l'atorgament de les subvencions tindran com a pilars fonamentals:
a).- La planificació i integració de les actuacions
b).- La distribució equitativa i sostenible dels recursos disponibles
c).- La cooperació entre administracions
d).- La col·laboració amb els diversos agents del territori de la comarca
e).- La coordinació en l'organització i articulació de les accions
f).- L'austeritat en la despesa
g).- La total transparència en la gestió pública
h).- La subjecció als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
i).- L'assegurament de l'equilibri pressupostari