D'acord amb l'article 10,3 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i l'article 6 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la seu electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa es trobarà accessible a través de l'adreça electrònica https://www.seu-e.cat/web/ccgarrotxa

La titularitat de la seu electrònica correspon al Consell Comarcal de la Garrotxa qui assumeix la responsabilitat respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis que integrin la seu electrònica.

L'òrgan de gestió de la seu electrònica és l'Àrea d'Innovació Tecnològica i Suport Informàtic i, concretament, els responsables d'Administració Electrònica de la Comarca que hagin estat designats pel Consell Comarcal de la Garrotxa.

A través del portal del Consell Comarcal de la Garrotxa a l'adreça URL www.garrotxa.cat, es posa a disposició de les persones usuàries el web oficial del Consell Comarcal de la Garrotxa amb continguts en matèria de tramitació electrònica i serveis d'interès general, dirigit a les persones, entitats, professionals i a les empreses que necessiten tramitar i fer gestions amb el Consell Comarcal de la Garrotxa.


Les dades identificatives del responsable de www.garrotxa.cat són:

Consell Comarcal de la Garrotxa
Av. Onze de setembre, 22
17800 – Olot
Telèfon: 972274900
Fax. 972271594
NIF: P6700007E
Adreça IP:
Correu electrònic: ccgarrotxa@garrotxa.cat