Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

 

Què és i quines funcions fa el Consell Comarcal?

La comarca es constitueix com una entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. El govern i l’administració de la comarca corresponen al consell comarcal.


Les comarques es troben definides per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, com a ens amb personalitat jurídica pròpia i formades per municipis per a la gestió de competències i serveis locals. El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya és la norma que regula els consells comarcals. La Llei estableix les competències dels consells comarcals que poden ser pròpies, delegades per la Generalitat o la Diputació i delegades pels municipis, d'acord amb els principis d'assistència i cooperació municipal.

Els consells comarcals tenen com a principal funció ser una eina al servei del reequilibri territorial assegurar la prestació de serveis als municipis que per les seves característiques no poden disposar-ne. Han de vetllar pels interessos de la comarca i prestar serveis comarcals o supramunicipals. També poden coordinar serveis municipals entre ells i organitzar-ne de nous que no estiguin coberts pels governs locals.
 

Què t'ofereix el Consell Comarcal del Garraf

En aquests enllaços t'expliquem quines activitats prestem, els àmbits d'actuació i el catàleg de serveis del Consell Comarcal del Garraf

Benvinguda al Consell Comarcal: Accés a la informació

Àmbits d'actuació del Consell Comarcal: Accés a la informació

Catàleg de Serveis del Consell Comarcal: Accés al catàleg de serveis

Pla de mandat 2019-2023: Accés a la informació

Memòria del mandat 2015-2019: Accés a la informació