Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Conjunt de dades que mostra tota l'activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant..

0 Registres carregats
Aquesta informació es troba al perfil del contractant del Consell Comarcal del Garraf, apartat licitacions, disponible clicant en aquest enllaç: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/2409663?categoria=0