Serveis, tràmits i gestions

Fitxa d'alta de creditor

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor al Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'AIgua

 • A) Presentació electrònica*

  • 1. Descarregar el model de fitxa de creditor a 

  • 2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.

  • 3. Validar les dades bancàries. Per a la validació es pot fer servir una de les formes següents:

  • 3.1 Imprimint la fitxa de creditor i fent-la segellar per l'entitat bancària abans de la signatura electrònica** del document per part del creditor.

  • 3.2 Mitjançant un certificat acreditatiu de la titularitat del compte signat electrònicament per l'entitat bancària.

  • 3.3 Marcant la casella d'autorització a la fitxa de creditor (aquest supòsit només és vàlid per a persones físiques).

  • 4. Signar la fitxa de creditor electrònicament.

  • 5. Presentar la fitxa de creditor per mitjans electrònics

 • B) Presencialment (opció vàlida únicament per a persones físiques que no optin per la presentació electrònica)

  • 1. Descarregar el model de fitxa de creditor a 

  • 2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.

  • 3. Validar les dades bancàries, amb la firma i el segell de l'entitat bancària.

  • 4. Signar la fitxa de creditor.

  • 5. Presentar la fitxa de creditor al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de St. Martí, 5). La persona que hi comparegui s'haurà d'identificar amb el DNI.

* És obligatori adjuntar el NIF. Quan es tracti de persones jurídiques, ha de contenir el codi segur de verificació de l'AEAT.

** Sistemes de signatura electrònica.

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.