Quina entitat o òrgan és responsable de la contractació a l'ens? Aquí pots consultar les dades que hi fan referència, incloent-hi el telèfon i l'adreça electrònica de la persona de contacte, i on s'han de presentar les ofertes.

 

Els òrgans de contractació tenen la funció d'incoar, tramitar i resoldre contractes administratius i privats de qualsevol naturalesa, que tinguin un pressupost, com a mínim, superior al 50 % del límit general aplicable al procediment negociat sense publicitat i, com a màxim, igual o inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost de cada exercici de l'ens comarcal.  

 

En el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós de la Llei comarcal de Catalunya, està delegada i regulada la competència de contractació a través de diferents òrgans.

 

Tenint en compte que aquesta delegació i allò que disposa la normativa de contractació administrativa, la distribució competencial entre els diferents òrgans de govern comarcal en matèria de contractació s’estableix en els termes següents:

 

Tipus de Contracte

PLE

JUNTA DE GOVERN

PRESIDENT

Obres públiques

més 965.777,96

més 100.000,00 fins a 965.777,96

fins a 100.000,00

Gestió de Serveis Públics

més 965.777,96

més 30.000,00 fins a 965.777,96

fins a 30.000,00

Subministres

més 965.777,96

més 30.000,00 fins a 965.777,96

fins a 30.000,00

Serveis

més 965.777,96

més 30.000,00 fins a 965.777,96

fins a 30.000,00

Privats i altres contractes

més 965.777,96

més 30.000,00 fins a 965.777,96

fins a 30.000,00

 

Aquests imports són expressats en euros i referits al pressupost de cada expedient de contractació sense IVA.