Convenis de col·laboració Disponible a: Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya

Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Podeu consultar la relació dels convenis signats pel Consell Comarcal del Baix Camp amb institucions o organismes amb les quals ha establert acords per dur a terme un objectiu d’interès comú.

En aquest document es detalla la següent informació dels convenis: títol, descripció de l'objecte i contingut, tipus, ens que hi participen, aprovació, data d'aprovació, data de signatura, l'import de la despesa (en cas de conveni amb contingut econòmic), termini de vigència, possibilitat de prorrogar i tipus de pròrroga.

A més, en el mateix apartat també es poden consultar els convenis marc de desenvolupament de serveis del Consell Comarcal del Baix Camp.