Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

 

Per consultar les ordenances fiscals del Consell Comarcal del Baix Camp, podeu descarregar el document adjunt que es presenta a continuació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1: REGULADORA DE LA TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2: REGULADORA DE LA TAXA PER A L'APROFITAMENT ESPECIAL DE BÉNS I SERVEIS COMARCALS.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3: REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS MITJANS DE TRANSPORTS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP.