Qui és el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades al consell comarcal, que s'encarrega de supervisar, de manera independent, l'aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. 

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L'article 39 de l'RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

  • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat del tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
  • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de
  • tractament i les auditories corresponents.
  • Oferir l'assessorament que se li sol·licita sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l'aplicació, de conformitat amb l'article 35.
  • Cooperar amb l'autoritat de control.
  • Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD)?

            Correu electrònic:   dpd@ccbages.cat

Adreça de contacte:  Muralla Sant Domènec, 24- 08241 Manresa

            Telèfon: 93.6930350

Drets i obligacions de les persones afectades

Les persones titulars de les dades tractades pel Consell Comarcal del Bages tenen reconegut, en tot moment, el dret a exercir el dret d'accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Consell Comarcal del Bages deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La persona usuària podrà en tot moment, exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i supressió mitjançant  sol•licitud escrita presentada a través dels formularis que hi ha disponibles en aquest espai i a traves del registre electrònic de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Bages, de forma preferent. També podrà exercir els drets esmentats mitjançant sol•licitud escrita al Consell Comarcal del Bages a o enviant correu postal a l’adreça Muralla Sant Domènec, 24- de Manresa (08241).

La sol•licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona usuària, número del document d'identitat (DNI, passaport o altre document que acrediti la seva identitat), adreça a efectes de notificacions i contingut concret del dret exercitat. En el cas que la tramitació es faci presencialment s'haurà d'adjuntar a la sol•licitud una fotocòpia del document d'identitat.

La sol•licitud haurà d'indicar clarament en l'assumpte: tutela de drets RGPD.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l'exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

Tràmits en relació a la protecció de dades: