En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgans i composició 2019-2023

ÒRGANS DEL CONSELL COMARCAL

PRESIDENT

 • Martí Riera Rovira

 

PLE

  JUNTS PER CATALUNYA ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  COMPROMÍS PEL PIRINEU
 • Carlota Valls Albiol
 • Antonio Mas Buchaca
 • Jordi Nadal Queralt
 • Jordi Vila Cosconera

 

COMISSIÓ GOVERN

JUNTS PER CATALUNYA ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA COMPROMÍS PEL PIRINEU
 • Martí Riera Rovira
 • Sergi Parramon Garcia
 • Carme Lostao Otero
 • Antoni Casanovas Alís
 • Carlota Valls Albiol

 

CONSELL D'ALCALDES

 • Ajuntament d'Alàs i Cerc
 • Ajuntament d'Arsèguel
 • Ajuntament de Bassella
 • Ajuntament de Cabó
 • Ajuntament de Cava
 • Ajuntament de Coll de Nargó
 • Ajuntament d'Estamariu
 • Ajuntament de Fígols i Alinyà
 • Ajuntament de Josa i Tuixén
 • Ajuntament de Montferrer i Castellbò
 • Ajuntament d'Oliana
 • Ajuntament d'Organyà
 • Ajuntament de Peramola
 • Ajuntament del Pont de Bar
 • Ajuntament de Ribera d'Urgellet
 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
 • Ajuntament de Valls d'Aguilar. Presidenta
 • Ajuntament de Valls de Valira
 • Ajuntament de la Vansa i Fórnols

 

GERÈNCIA: Josep Antoni Vila Sensada

 

FUNCIONS DELS ORGANS COMARCALS

Les funcions i competències del Ple és regulen a l’article 14 del Decret legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya

CALENDARI DE SESSIONS DEL PLE

Per acord del Ple de 24/07/2015 es va fixar la peridocitat de les sessions plenàries que tindràn lloc el segon dijous de cada dos mesos.

Calendari de sessions

Les sessions ordinàries del Ple tindran lloc bimensualment començant a partir del mes d'agost de 2019, fixant-se el següent calendari:

Per l’any 2019:

 • 12 de setembre
 • 14 de novembre
 • 19 de desembre, extraordinari

​Per a l'any 2020:

 • 9 d’abril que s’adapta al dijous 16 d’abril
 • 3 d’agost que s’adapta al dijous dia 30 de juliol
 •  8 d’octubre que s’adapta al dijous 15 d’octubre
 • 10 de desembre que s’adapta al dijous dia 17 de desembre

Per a l'any 2021:

 • 11 de febrer 
 • 15 d’abril
 • 10 de juny
 • 29 de juliol
 • 14 d’octubre
 • 22 de desembre

Per a l'any 2022:

 • 10 de febrer
 • 14 d’abril
 • 16 de juny
 • 28 de juliol
 • 13 d’octubre
 • 22 de desembre

El Ple de 18/07/2019 d'organització del Consell Comarcal pel mandat 2019-2023 va acordar les següents delegacions

A la Comissió de Govern

 • Expedients complerts de contractació d’obres, subministraments, consultoria i assistència, serveis i gestió de serveis públics sempre i quan la seva durada no excedeixi d’un any o no exigeixi crèdits superiors als consignats al pressupost i sempre que la seva competència per raó de la quantia no correspongui al president, incloent-hi l’aprovació del projecte, a partir de 17.999,99 € (sense IVA)

 • Aprovació de certificacions d’obres, inversions, subministrament i altres continguts a la Llei de contractes de les administracions públiques, així com les devolucions d’avals d’aquells expedients que en fora competent amb motiu de la delegació de la contractació a la pròpia Junta de Govern.

 • Fixació de preus públics.

 • Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en els límits i pels capítolsque superin la delegació del Ple a la Gerència.

 • Aprovació de convenis amb altres administracions públiques per a la gestió d’obres, activitats i serveis que desenvolupa el Consell Comarcal en virtut de les seves pròpies competències o de les que tingui assumides mitjançant delegació, sempre que estigui prevista la despesa corresponent al pressupost.

 • Aprovació de convenis amb altres administracions públiques per a la creació i gestió d’activitat i serveis nous, sempre que la despesa corresponent estigui prevista al pressupost, en el cas que n’hi hagi.

 • Sol·licitud d’ajudes i subvencions a altres administracions públiques o altres entitats per al funcionament normal de les activitats que desenvolupa el Consell Comarcal en virtut de les seves pròpies competències o de les que tingui atribuïdes per conveni.

 • Aprovació de subvencions i bonificacions que s’atorguin en virtut d’aplicació de les bases de concessió de subvencions dels serveis d’àmbit comarcal i de les ordenances reguladores del servei, sempre que així estigui previst a les seves pròpies bases i ordenances reguladores.

 • Aprovació de bases de les proves per a la selecció de personal i pels concursos de llocs de treball i la seva convocatòria.

 • Aprovació llicències especials i excedències voluntàries al personal.

 • Exercir accions administratives i judicials.

 • Compatibilitats de personal

 

La periodicitat de les sessions de la Comissió de Govern es fixa en el primer i tercer dimarts de cada mes.

 

A la Gerència

Primer. Delegar a la gerència les competències per autoritzar i disposar aquelles despeses ordinàries pressupostades i previstes dels capítols 1, 2, 3, i 4, així com el reconeixement d’obligacions.

Segon. Aquesta delegació romandrà suspesa fins que es nomeni nou gerent.  Restant les competències en el Ple, en la presidència i en la Junta de Govern

 

A la Presidència

 • Adjudicació definitiva dels contractes un cop complerts els tràmits de presentació de garantia i comprovació del compliment d’obligacions tributària i amb la Seguretat Social.

 • Contractació d’aquells contractes per import de fins a 17.999,99 € (sense IVA) i l’aprovació de certificacions d’obres, inversions, subministrament i altres continguts a la Llei de contractes de les administracions públiques, així com les devolucions d’avals d’aquells expedients que en fora competent amb motiu de la delegació, això com els acords sobre la devolució o execució dels avals que responguin de la bona execució d’aquests contractes.

 • Acceptació de subvencions que s’atorguin al Consell Comarcal i que hagin estat sol·licitades per qualsevol òrgan col·legiat del propi Consell.

 • Personal : reconeixement de triennis i nomenament de personal funcionari o laboral.

 • Modificacions pressupost: pressupost de despeses vinculació de capítol i funció.

 • Signatura de tots els convenis que s’hagin d’aprovar pel Ple

 • Sol·licitud de subvencions que pertoqui emanar al Ple, sempre que estiguin previstes l pressupost de l’exercici en curs.

 

Comissió Especial de Comptes: Les funcions de la Comissió especial de comptes estan regulades a l’article 15 de la Decret legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

Comissions informatives: Les funcions de les comissions informatives estan regulades a l’article 18 de la Decret legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. Pel mandat corporatiu 2015-2016, el Ple de 24/07/2015 va acordar crear les següents:

Comissió A: Governació i Cooperació Territorial

Comissió B: Medi Ambient i Sostenibilitat

Comissió C: Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

Comissió D: Atenció i Serveis a les Persones

Les sessions de les comissions informatives tenen lloc cada dos mesos el dimarts de la setmana anterior a la data del ple ordinari

 

Consell d’Alcaldes: Les funcions del Consell d’Alcaldes està regulada a l’article 19 Decret legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya

El Consell d'Alcaldes celebra sessió ordinària cada mesos alternants amb els mesos en què hi ha sessió del Ple.

 

Comissió de Coordinació: El Ple de 24/07/2015 pel mandat corporatiu 2015-2019, va crear un òrgan de caràcter exclusivament deliberant amb funcions de coordinació i seguiments dels assumptes tractats o que s’hagin de tractar en òrgans col·legiats resolutius, per la planificació i establiment d’objectius i estratègies i per assistir als òrgans unipersonal de govern.

En formen part el president del Consell Comarcal, els vicepresidents i vicepresidentes, i la persona que ostenta la presidència del Consell d’Alcaldes

Règim de sessions: una sessió setmanal amb assistència de la Gerència.

 

Junta de Portaveus: és un òrgan de consulta creat al Reglament orgànic comarcal, integrat pels portaveus dels grups polítics comarcals i pel president del Consell Comarcal, amb atribucions d’assessorament al president.