En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Funcions:

És òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern. A Castellví de la Marca està integrat per 9 regidores i regidors escollits democràticament i està presidit per l’alcalde. 

El Ple celebra sessió ordinària, de forma habitual, el tercer dijous, no festiu, dels mesos febrer, abril, juny, agost (traslladable al juliol o setembre) octubre i desembre, (es pot avançar per les festes de Nadal), a les 19:00 hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner, a les 19:00 hores, a la Sala de Sessions de l’edifici de l’Ajuntament, Av, Catalunya, 6 de la Múnia. Les sessions també poden ser extraordinàries, quan així ho disposi l'alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre de regidors i regidores. Totes les sessions són obertes a la ciutadania. 

Competències del Ple

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 

La seva actual composició, d'acord amb els resultats de les eleccions municipals de 26 de maig de 2019, és la següent: 

 • Grup Junts per Castellví de la Marca
  • Xavier Ramos Pujol
  • Núria Cañís Carbó  
  • Josep Morató Grimau
  • Núria Arnau Amadó 
  • Eliseu Alegre Bolet
  • Dària Santiago Peláez
  • Anna Oliva Boquera
 • Grup ERC-AM
  • Montse Lopez Trillas
  • Marc Retamal Herraiz  
Membres de l'òrgan de govern:
Foto XAVIER RAMOS I PUJOL

XAVIER RAMOS I PUJOL

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto NÚRIA CAÑIS I CARBÓ

NÚRIA CAÑIS I CARBÓ

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto JOSEP MORATÓ I GRIMAU

JOSEP MORATÓ I GRIMAU

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto NURIA ARNAU I AMADÓ

NURIA ARNAU I AMADÓ

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto ELISEU ALEGRE I BOLET

ELISEU ALEGRE I BOLET

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto DÀRIA SANTIAGO I PELÁEZ

DÀRIA SANTIAGO I PELÁEZ

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto ANNA OLIVA I BOQUERA

ANNA OLIVA I BOQUERA

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto MONTSERRAT LÓPEZ TRILLAS

MONTSERRAT LÓPEZ TRILLAS

ERC - AM

Veure fitxa
Foto MARC RETAMAL HERRAIZ

MARC RETAMAL HERRAIZ

ERC - AM

Veure fitxa
Funcions:

La finalitat de l'acció de la Junta de Govern Local és l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions i també exerceix les competències delegades pel ple municipal.

La periodicitat de la sessions és quinzenal, i les sessions tindran lloc el primer i tercer dijous de cada mes, a les 19:30 hores.

Els membres que integren la Junta de Govern Local són:

 • PRESIDENT/A - Xavier Ramos Pujol  
 • VOCALS - Núria Cañís Carbó (1a Tinent d'Alcalde), Josep Morató Grimau (2n Tinent d'Alcalde) i Núria Arnau Amadó (3a Tinent d'Alcalde).   

Tots/es els regidors/es del Govern i Oposició formen part de la Junta de Govern Local com a convidats. 

Les competències de la Junta de Govern Local són:

 • L’exercici d’accions judicials i administratius i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 • La compareixença de la corporació en tot tipus de processos judicials que se segueixin per o contra altres administracions o particulars.
 • Les concessions de béns o serveis per menys de cinc anys i sempre que la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del Pressupost.
 • Les contractacions d’obres, de subministraments, de serveis, els contractes administratius especials i els contractes privats quan el seu import no superi el 20% dels recursos ordinaris del Pressupost inclosos el de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a cinc anys i sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del Pressupost.
 • Les alienacions patrimonials no atribuïdes a l’Alcalde, excepte quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del Pressupost.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis referits a les matèries delegades en matèria de contractacions i de concessions.
 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, així com les alienacions patrimonials en els següents supòsits:
  • Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstos en el pressupost.
  • Quan estant previstos en el pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 • La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
 • La declaració de nul·litat dels actes de l’Ajuntament.
 • L’establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics.
 • El reconeixement extrajudicial de crèdits.
 • La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.
 • La declaració de les incompatibilitats del personal i l’autorització o denegació de les sol·licituds sobre compatibilitats.
 • L’aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars, quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
 • L’aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions.
 • La declaració d’una construcció, instal·lació o obra d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de forment de l’ocupació, per tal d’aplicar sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, o sobre l’impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana, les bonificacions previstes a les ordenances fiscals, reguladores d’aquest impost.
 • Aprovació de l’Inventari de béns i les seves rectificacions anuals.
 • Indemnitzacions i assistències als restants membres de la corporació.
 • Aprovació del padró municipal d’habitants i les seves rectificacions anuals.
 • Competències assignades al ple per les normes reguladores de les subvencions concedides i convocades per l’Administració de l’estat, autonòmica o local.
 • L’aprovació de projectes d’obres ordinàries que comportin expropiació.
 • Ordenar l’enderroc d’edificacions il·legalitzables.
 • Imposar sancions per a les quals és competent l’Ajuntament Ple per la comissió d’infraccions sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Sol·licitar i acceptar subvencions i/o ajuts de naturalesa econòmica quan la disposició que aprovi la convocatòria de les mateixes designi el Ple com a òrgan municipal competent per a sol·licitar-la i/o acceptar-la.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto XAVIER RAMOS I PUJOL

XAVIER RAMOS I PUJOL

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto NÚRIA CAÑIS I CARBÓ

NÚRIA CAÑIS I CARBÓ

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto JOSEP MORATÓ I GRIMAU

JOSEP MORATÓ I GRIMAU

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto NURIA ARNAU I AMADÓ

NURIA ARNAU I AMADÓ

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Funcions:

Són òrgans d'estudi, informe i consulta de tots els assumptes que s'eleven a la consideració del Ple municipal. D’acord amb l’acord del ple extraordinari de l'11 de juliol de 2019 s’han constituït les comissions informatives permanents següents:

Comissió Informativa d’assumptes generals.

La Comissió Informativa d’assumptes generals està integrada per:

 • PRESIDENT/A: L'alcalde/essa o regidor/a en qui delegui.
 •  VOCALS: Núria Arnau Amadó (representant del Grup Municipal de JUNTS), Josep Morató Grimau (representant del Grup Municipal de JUNTS) i Montserrat López Trillas (representant del Grup Municipal d'ERC-AM). 
 • SECRETARI/ÀRIA: El/La secretari/ària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

Aquesta comissió durà a terme les seves reunions d’acord amb la periodicitat establerta per a les sessions plenàries, el mateix dia de la celebració dels Plens, a les 18:45 hores.

La funció d’aquesta Comissió Informativa és conèixer els assumptes que s'hagin de tractar en les sessions plenàries. La seva funció és únicament informativa, no vinculant. 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto XAVIER RAMOS I PUJOL

XAVIER RAMOS I PUJOL

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto JOSEP MORATÓ I GRIMAU

JOSEP MORATÓ I GRIMAU

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto NURIA ARNAU I AMADÓ

NURIA ARNAU I AMADÓ

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto MONTSERRAT LÓPEZ TRILLAS

MONTSERRAT LÓPEZ TRILLAS

ERC - AM

Veure fitxa
Òrgan de govern principal
Funcions:
Membres de l'òrgan de govern:
Foto XAVIER RAMOS I PUJOL

XAVIER RAMOS I PUJOL

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto NÚRIA CAÑIS I CARBÓ

NÚRIA CAÑIS I CARBÓ

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto JOSEP MORATÓ I GRIMAU

JOSEP MORATÓ I GRIMAU

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto NURIA ARNAU I AMADÓ

NURIA ARNAU I AMADÓ

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto ELISEU ALEGRE I BOLET

ELISEU ALEGRE I BOLET

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto DÀRIA SANTIAGO I PELÁEZ

DÀRIA SANTIAGO I PELÁEZ

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto ANNA OLIVA I BOQUERA

ANNA OLIVA I BOQUERA

JUNTS PER CASTELLVÍ DE LA MARCA

Veure fitxa
Foto MONTSERRAT LÓPEZ TRILLAS

MONTSERRAT LÓPEZ TRILLAS

ERC - AM

Veure fitxa
Foto MARC RETAMAL HERRAIZ

MARC RETAMAL HERRAIZ

ERC - AM

Veure fitxa