EN CURS
 

Podeu consultar l'aprovació inicial del Projecte d'Obres Àrea d'aparcament d'autocaravanes modificat de Castellví de la Marca que es trobarà en exposició pública fins el 17/01/2023

  • Avanç de la modificació puntual del POUM de Castellví de la Marca per la regulació de les instal·lacions d'energies renovables en sòl no urbanitzable

El contingut del document d'avanç del Pla General ve regulat en l'article 106.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU). 

Aquest Avanç ve conformat per la documentació següent:

Memòria, Annexos i documentació gràfica

Document Inicial Estratègic

 
DEFINITIUS