Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals https://ja.cat/3I1Zd
NÚM. 42 - Ordenança municipal sobre la tinença d'animals https://ja.cat/PUEYu
NÚM. 36 - Ordenança general de contribucions especials https://ja.cat/xpYbm
NÚM. 34 - Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals https://ja.cat/rSLt4
NÚM. 33 - Reguladora de l’utilització de locals públics https://ja.cat/QAB5z
NÚM. 32 - Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública https://ja.cat/H7WCn
NÚM. 30 - Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals https://ja.cat/4ZtJu
NÚM. 29 - Taxa pel servei de clavegueram https://ja.cat/1HFbj
NÚM. 28 - Taxa per la prestació de serveis de cementiris https://ja.cat/XlxSg
NÚM. 27 - Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal https://ja.cat/unAPh
NÚM. 26 - Taxa per la prestació del servei d'escola bressol https://ja.cat/vee3V
NÚM. 23 - Taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlegs i d'establiments industrials i comercials https://ja.cat/wswIC
NÚM. 22 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats https://ja.cat/V0ZsS
NÚM. 21 - Reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme https://ja.cat/dnmmN
NÚM. 18 - Taxa per la llicència d'autotaxi https://ja.cat/TrUhk
NÚM. 17 - Taxa per expedició de documents administratius https://ja.cat/3RuWu
NÚM. 14 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic https://ja.cat/d4VKL
NÚM. 11 - Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, https://ja.cat/lKD5u
NÚM. 10 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues https://ja.cat/NixCa
NÚM. 9 - Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres https://ja.cat/xWmLn
NÚM. 8 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general https://ja.cat/Id2A3
NÚM. 7 - Taxa per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat https://ja.cat/PKmor
NÚM. 6 - Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública https://ja.cat/3o3PA
NÚM. 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) https://ja.cat/Y6Zaj
NÚM. 4 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana https://ja.cat/pZIon
NÚM. 3 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica https://ja.cat/5t3r8
NÚM. 2 - Impost sobre activitats econòmiques (IAE) https://ja.cat/32FRk
NÚM. 1 - Impost sobre béns immobles (IBI) https://ja.cat/6eGgG