Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

CODI DE CONDUCTA I PRINCIPIS ÈTICS

L'Ajuntament de Castellterçol manifesta públicament en una Declaració Institucional la política de tolerància zero davant del frau i la corrupció. L'Ajuntament compta amb procediments per a la posada en marxa de mesures eficaces i proporcionades contra el frau, tenint en compte els riscs detectats.

 

Aquests procediments inclouen, dins de les mesures destinades a prevenir el frau, la divulgació d'un Codi Ètic de Conducta del personal de l‟Ajuntament. Aquest Codi constitueix una eina fonamental per transmetre els valors i les pautes de conducta en matèria de frau, i recull els principis que han de servir de guia i regir l'activitat del personal empleat públic.

 

PRINCIPIS ÈTICS FONAMENTALS

 

L'activitat diària del personal municipal ha de reflectir el compliment dels principis ètics recollits als articles 52 a 54 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que estableixen el següent:

 

CAPÍTOL VI

 

Deures dels empleats públics. Codi de Conducta

 

Article 52. Deures dels empleats públics. Codi de conducta.

 

Els empleats públics hauran d'exercir amb diligència les tasques que tinguin assignades i vetllar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i hauran d'actuar d'acord amb els principis següents: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental i respecte a la igualtat entre dones i homes, que inspiren el Codi de Conducta dels empleats públics configurat per els principis ètics i de conducta regulats als articles següents.

 

Els principis i les regles que estableix aquest capítol han d'informar la interpretació i l'aplicació del règim disciplinari dels empleats públics.

 

Article 53. Principis ètics.

 

1. Els empleats públics han de respectar la Constitució i la resta de normes que integren l'ordenament jurídic.

2. La seva actuació perseguirà la satisfacció dels interessos generals dels ciutadans i es fonamentarà en consideracions objectives orientades cap a la imparcialitat i l'interès comú, al marge de qualsevol altre factor que expressi posicions personals, familiars, corporatives, clientelars o qualssevol altres que puguin xocar amb aquest principi.

3. Ajustaran la seva actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l'Administració en què prestin els seus serveis, i amb els seus superiors, companys, subordinats i amb els ciutadans.

4. La seva conducta es basarà en el respecte dels drets fonamentals i llibertats públiques, evitant tota actuació que pugui produir cap discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

5. S'abstindran en aquells assumptes en què tinguin un interès personal, així com de tota activitat privada o interès que pugui suposar un risc de plantejar conflictes d'interessos amb el càrrec públic.

6. No contrauran obligacions econòmiques ni intervindran en operacions financeres, obligacions patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats quan pugui suposar un conflicte d'interessos amb les obligacions del seu lloc públic.

7. No acceptaran cap tracte de favor o situació que impliqui privilegi o avantatge injustificat, per part de persones físiques o entitats privades.

8. Actuaran d'acord amb els principis d'eficàcia, economia i eficiència, i vigilaran la consecució de l'interès general i el compliment dels objectius de l'organització.

9. No influiran en l'agilització o resolució de tràmit o procediment administratiu sense causa justa i, en cap cas, quan això comporti un privilegi en benefici dels titulars dels càrrecs públics o el seu entorn familiar i social immediat o quan suposi un menyscapte de els interessos de tercers.

10. Compliran amb diligència les tasques que els corresponguin o se'ls encomanin i, si escau, resoldran dins de termini els procediments o expedients de la seva competència.

11. Exerciran les seves atribucions segons el principi de dedicació al servei públic abstenint-se no només de conductes contràries a aquest, sinó també de qualssevol altres que comprometin la neutralitat en l'exercici dels serveis públics.

12. Guardaran secret de les matèries classificades o altres la difusió de les quals estigui prohibida legalment, i mantindran la deguda discreció sobre aquells assumptes que coneguin per raó del seu càrrec, sense que puguin fer ús de la informació obtinguda per a benefici propi o de tercers, o en perjudici de l'interès públic.

 

Article 54. Principis de conducta.

 

1. Tractaran amb atenció i respecte els ciutadans, els seus superiors i els restants empleats públics.

2. L'exercici de les tasques corresponents al seu lloc de treball es realitzarà de forma diligent i complint la jornada i l'horari establerts.

3. Obeiran les instruccions i ordres professionals dels superiors, llevat que constitueixin una infracció manifesta de l'ordenament jurídic, i en aquest cas les posaran immediatament en coneixement dels òrgans d'inspecció procedents.

4. Informaran els ciutadans sobre aquelles matèries o assumptes que tinguin dret a conèixer, i facilitaran l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

5. Administraran els recursos i béns públics amb austeritat, i no els utilitzaran en profit propi o de persones properes. Tindran, així mateix, el deure de vetllar per conservar-los.

6. Es rebutjarà qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses que vagi més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia, sens perjudici del que estableix el Codi Penal.

7. Garantiran la constància i permanència dels documents per a la seva transmissió i entrega als posteriors responsables.

8. Mantindran actualitzada la seua formació i qualificació.

9. Observaran les normes sobre seguretat i salut laboral.

10. Posen en coneixement dels seus superiors o dels òrgans competents les propostes que considerin adequades per millorar el desenvolupament de les funcions de la unitat a què estiguin destinats. A aquests efectes es podrà preveure la creació de la instància adequada competent per centralitzar la recepció de les propostes dels empleats públics o administrats que serveixin per millorar l'eficàcia al servei.

11. Garantiran l'atenció al ciutadà en la llengua que ho sol·licite sempre que sigui oficial al territori.

 

Amb independència del que estableix l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, les persones que exerceixin tasques de gestió, seguiment i/o control que participin en l'execució de les mesures del PRTR, prestaran una atenció especial en el compliment del present Codi Ètic i de Conducta en els següents aspectes i fases del procediment de gestió de projectes finançats amb fons del MRR:

 

1. Es durà a terme el compliment rigorós de la legislació de la Unió, nacional i/o regional aplicable en la matèria de què es tracti, especialment en les matèries següents:

 

 • Elegibilitat de les despeses.

 • Contractació pública.

 • Règims d'ajuda.

 • Informació i publicitat.

 • Medi ambient.

 • Igualtat d'oportunitats i no discriminació.

 

2. Els empleats públics relacionats amb la gestió, seguiment i control dels fons del MRR exerciran les seves funcions basant-se en la transparència, principi que implica claredat i veracitat en el tractament i difusió de qualsevol informació o dada que es reveli, tant internament com externament. .

 

Aquest principi ens obliga a respondre amb diligència a les sol·licituds d'informació, tot això sense comprometre, de cap manera, la integritat d'aquesta informació que pugui ser considerada sensible per raons d'interès públic.

 

3. Es tindrà especial cura a complir el principi de transparència:

 

 • Quan es donin a conèixer i comuniquin els resultats de processos de concessió d'ajuts finançats pels fons del MRR.

 • Durant el desenvolupament dels procediments de contractació.

 

4. El compliment del principi de transparència no anirà en detriment del correcte ús que el personal ha de fer d'aquella informació considerada de caràcter confidencial, com ara dades personals o informació provinent d'empreses i altres organismes, i s'ha d'abstenir d'utilitzar-la en benefici propi o de tercers, a favor de l'obtenció de qualsevol tracte de favor o en perjudici de l'interès públic.

 

5. Hi haurà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i l'objectiu per part del personal empleat públic de les funcions relacionades amb els fons del MRR es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu, amb els beneficiaris de les actuacions cofinançades.

 

Un conflicte d'interessos sorgeix quan una o un empleat públic pot tenir l'oportunitat d'anteposar els interessos privats als deures professionals.

 

Es tindrà especial cura que no es produeixin conflictes d'interessos en el personal empleat públic relacionat amb els procediments de “contractació” i “concessió d'ajuts públics”, en operacions finançades per fons del MRR.

 

A) Contractació pública.

 

En cas que s'identifiqui un risc de conflicte d'interessos es procedirà a:

 • Analitzar els fets amb la persona implicada per aclarir la situació.

 • Excloure la persona en qüestió del procediment de contractació.

 • Si escau, cancel·lar el procediment.

 

- En cas que efectivament s'hagi produït un conflicte d'interessos, s'aplicarà la normativa legal en matèria de sancions.

 

B) Ajuts públics.

 

- Els empleats públics que participin en els processos de selecció, concessió i control d'ajudes finançades amb fons del MRR s'han d'abstenir de participar en aquells assumptes en què tinguin un interès personal.

 

- En cas que efectivament es produeixi un conflicte d'interessos, s'aplicarà la normativa legal en matèria de sancions.

 

RESPONSABILITATS RESPECTE DEL CODI

 

Entendre i complir els principis d'aquest Codi Ètic i de Conducta és responsabilitat de totes les persones que duen a terme funcions de gestió, seguiment i/o control de les operacions finançades amb fons MRR.

 

Això no obstant, convé puntualitzar i concretar algunes responsabilitats específiques, segons els diferents perfils professionals.

 

Tot el personal.

 

Té l'obligació de:

- Llegir i complir amb les disposicions del Codi.

- Col·laborar en la difusió en l'entorn de treball, col·laboradors, proveïdors, empreses d'assistència tècnica, beneficiaris d'ajuts o qualsevol altra persona que interactuï amb l'Ajuntament.

 

Les persones responsables de servei.

 

A més de les anteriors, tenen l'obligació de:

- Ajudar a resoldre els possibles dubtes que puguin sorgir sobre el Codi.

Servir d'exemple en el compliment.

 

Els òrgans directius.

 

- Promoure el coneixement del Codi per part de tot el personal, així com l'obligació de fomentar l'observança del Codi i de complir-ne els preceptes.

 

 

Òrgan d'aprovació ALCALDIA (Decret 834/2021)