Hi ha persones o organitzacions que influeixen o intervenen en l’elaboració de les polítiques públiques d’aquest ens? Aquest és l'espai on ho podràs estar al corrent de qui són i quina activitat duen a terme.

S'han d'inscriure al Registre de Grups d'interès totes les persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions davant d’ens públics, entitats i organismes, amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes polítiques en defensa d'un interès propi o de tercers, o d'un interès general. També poden inscriure's les plataformes, xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d'influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Registre de grups d'interès de Catalunya.

Aquí trobareu la informació relativa als requisits i inscripció al RGI, departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya : http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/

D’acord amb l’article 49.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Registre de grups d’interès de Catalunya ha de comptar amb un Codi de conducta comú, d’obligat compliment per a les persones i entitats que s’hi inscriguin.
Codi de conducta comú