Des d'aquest apartat pots accedir al registre on consten les dades relatives a la solvència econòmica, financera, tècnica o professional de les empreses que han estat classificades per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya porta a terme la classificació d’empreses per a la seva contractació i també per a les contractacions dels ens locals del seu àmbit. Es pot accedir a aquesta informació mitjançant un cercador o també mitjançant el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores.

https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/bdcla.do?accio=init
https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/pages/jsp/index.jsp

Per altra banda la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha creat el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Els seus certificats tenen efectes davant de tots els òrgans de contractació del sector públic i incorporen informació sobre personalitat, capacitat d’obrar, representació, solvència econòmica, classificació empresarial i prohibicions de contractar
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Patrimonio%20del%20Estado/Contratacion%20del%20Sector%20Publico/Paginas/ROLECE.aspx