Quina entitat o òrgan és responsable de la contractació a l'ens? Aquí pots consultar les dades que hi fan referència, incloent-hi el telèfon i l'adreça electrònica de la persona de contacte, i on s'han de presentar les ofertes.

 

El perfil de contractant agrupa la informació relativa als contractes licitats i adjudicats per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/castello

 

Pel que fa als òrgans de contractació, segons la legislació de contractes del sector públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre) són el ple de la Corporació i l'alcalde president. No obstant això, actualment algunes competències en matèria de contractació es troben delegades en la Junta de Govern Local. En concret s’ha delegat a la JGL l’adopció d’acords en matèria de contractacions i concessions de tota classe, quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, incloses els de caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’ import acumulat de totes les seves anualitat no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost, ni la quantia assenyalada. L’aprovació dels projectes d’obres quan la Junta de Govern sigui l’òrgan competent de contractació i estiguin previstes en el pressupost.

 

Per qüestions relacionades amb la Contractació pública cal dirigir-se a l’àrea de Serveis Jurídics, situada a Pl. Joc de la Pilota 1, de Castelló d’Empúries 972250426, adreça electrònica secretaria@castello.cat