En aquest apartat podràs trobar la resolució de consultes sobre la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.

Les consultes més freqüents en matèria de contractació fan referència a criteris interpretatius de la contractació que es recullen en els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques.
En qualsevol cas, per a consultes sobre contractació pública cal dirigir-se a l’àrea de Serveis Jurídics, situada a Pl. Joc de la Pilota 1, de Castelló d’Empúries 972250426, adreça electrònica secretaria@castello.cat

Adreça del perfil del contractant de Castelló d’Empúries
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/castello/CustomProf