Cost efectiu dels serveis

Sector Públic
04/12/2022

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

El càlcul del cost efectiu dels serveis ha de tenir en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis d’acord amb les dades d’execució de despeses que esmenta l’apartat anterior, i comunicar el cost efectiu de cadascun dels serveis al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) per a la seva publicació.

La font de les dades mostrada és la publicació oficial del MINHAP (únicament en castellà).

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 
administració pública any economia

Distribucions

Informació Addicional

Font
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
Responsable dades funcionals (RDF)
Consorci AOC
Correu de contacte (RDF)
dadesobertes@aoc.cat
Tipus Actor
-
Subtipus Actor
Conjunt de dades multiens
Data publicació
14/07/2016
Darrera actualització
04/12/2022
Freqüència actualització
365 dies
Llicència
Creative Commons CCZero
Àmbit de transparència

Catàleg de serveis i tràmits

Gestió econòmica

City Anatomy
-