Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

Les competències d'aquest municipi estan regulades en:

 • Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol. Disposicions sobre Règim Local (títol II, capítols VI i VII, arts. 83-93 i 94; títol VI, capítol III, arts. 217-221).
 • Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Text refós-Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.-

Normativa sectorial

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local:

Competències del municipi

El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
Aquestes competències municipals i locals venen regulades en la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; en la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local; i en el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Competències Pròpies
 • Competències Impròpies

Les funcions de l’ens són les que determinen els següents articles:

Estatut d’Autonomia de Catalunya

Article 84. Competències locals

 1. Aquest Estatut garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat.
 2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis:
  1. L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.
  2. La planificació, la programació i la gestió d’habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial.
  3. L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
  4. La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
  5. La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.
  6. La protecció civil i la prevenció d’incendis.
  7. La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.
  8. La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.
  9. La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.
  10. La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
  11. La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.
  12. La regulació de l’establiment d’infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.
  13. La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.
  14. La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.
 3. La distribució de les responsabilitats administratives en les matèries a què fa referència l’apartat 2 entre les diverses administracions locals ha de tenir en compte llur capacitat de gestió i es regeix per les lleis aprovades pel Parlament, pel principi de subsidiarietat, d’acord amb el que estableix la Carta europea de l’autonomia local, pel principi de diferenciació, d’acord amb les característiques que presenta la realitat municipal, i pel principi de suficiència financera.
 4. La Generalitat ha de determinar i fixar els mecanismes per al finançament dels nous serveis derivats de l’ampliació de l’espai competencial dels governs locals.

Article 86. El municipi i l’autonomia municipal

 1. El municipi és l’ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en els afers públics.
 2. El govern i l’administració municipals corresponen a l’ajuntament, format per l’alcalde o alcaldessa i els regidors. S’han d’establir per llei els requisits que s’han de complir per a l’aplicació del règim de consell obert.

Les competències locals es determinen al que disposen els següents articles:

 
Llei de Bases del Règim Local (7/1985)

Article 7

 1. Les comptetències de les Entitats Locals són o bé pròpies, o bé atribuides per delegació. 
 2. Les competències pròpies dels Municipis, les Províncies, les Illes i altres Entitats Locals territorials només podran ser determinades per Llei, i s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat d'aquestes, atenent sempre a la coordinació en la seva programació i execució amb les altres Administracions Públiques.
 3. L'Estat i les Comunitats Autònomes, en l'exercici de les seves respectives competències, podran delegar en les Entitats Locals l'exercici de les competències.
  Les competeències delegades s'estableixen en els termes establerts en la disposició o en l'acord de delegació, segons correspongui, amb subjecció a les regles establertes en l'article 27, i preveuran tècniques de direcció i control d'oportunitat i eficiència.
 4. Les Entitats Locals només podran exercir competències diferents de les pròpies i de les atribuides per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda Municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i no s'incorrerà en un supost d'execució simultània d'un mateix servei públic amb una altre Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i vinculants els informes previs de l'Administració competent per raó de matèria, en el qual s'indiqui la inexistència de duplicitats , i de l'Administració que tingui atribuida la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències.
  En qualsevol cas, l'exercici d'aquestes competències s'haurà de fer en els termes previstos en la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Article 25

 1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
 2. El municipi exerceix, en tot cas, competències, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents:
  1. Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística; promoció i gestió d’habitatges; parcs i jardins, pavimentació de vies públiques urbanes i conservació de camins i vies rurals.
  2. Protecció del medi ambient.
  3. Subministrament d’aigua i enllumenat públic; serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, clavegueram i tractament d’aigües residuals.
  4. Prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social.
  5. Ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes.
  6. Transport públic de viatgers.
  7. Activitats o instal·lacions culturals i esportives; ocupació del temps lliure; turisme.
  8. Abastaments, escorxadors, fires, mercats i defensa d’usuaris i consumidors.
  9. Protecció de la salubritat pública.
  10. Cementiris i serveis funeraris.
  11. Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
  12. Participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb l’Administració educativa en la creació, construcció i sosteniment dels centres docents públics, intervenir en els seus òrgans de gestió i participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
  13. Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
  14. Actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones així com contra la violència de gènere.
  15. Seguretat en llocs públics.
  16. Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
  17. Patrimoni historicoartístic.
  18. Participació en la gestió de l’atenció primària de la salut.
 3. Les competències municipals en les matèries enunciades en aquest article s’han de determinar per llei i s’ha d’avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals de conformitat amb els principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera. 
 4. La Llei a que es refereix l'apartat anterior s'haurà d'acompanyar d'una memòria econòmica que mostri l'impacte en els recursos finançers de les Administracions Públiques afectades i l'acompliment dels principis d'estabilitat, sostenibilitat financera i eficiència del servei o activitat. La Llei haruà de preveure la dotació dels recursos necessaris per assegurar la suficiència financerade les Entitats Locals sense que això pugui comportar, en cap cas, una major despesa de les Administracions Públiques.

Article 27

 1. L'Estat i les Comunitats Autònomes, en l'exercici de les seves respectives competències, podran delegar en els Municipis l'exercici de les seves competències.
  La delegació haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser conforme amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
  La delegació haurà de determinar l'abast, contingut, condicions i durada d'aquesta, que no podrà ser inferior a cinc anys, així com el control d'eficiència que es reservi l'Administració delegant i els mitjans personals, materials i econòmics, que aquesta assigni sense que pugui suposar una major despesa de les Administracions Públiques.
  La delegació haurà d'acompanyar-se d'una memòria econòmica on es justifiquin els principis a què es refereix el paràgraf segon d'aquest apartat i es valori l'impacte en la despesa de les Administracions Públiques afectades sense que, en cap cas, pugui comportar una major despesa d'aquestes.
 2. Quan l'Estat o les Comunitats Autònomes deleguin en dues o més municipis de la mateixa província una o diverses competències comunes, aquesta delegació haurà de realitzar-se seguint criteris homogenis.
  L'Administració delegant podrà sol·licitar l'assistència de les Diputacions provincials o entitats equivalents per a la coordinació i seguiment de les delegacions previstes en aquest apartat.
 3. A fi d'evitar duplicitats administratives, millorar la transparència dels serveis públics i el servei a la ciutadania i, en general, contribuir als processos de racionalització administrativa, generant un estalvi net de recursos, l'Administració de l'Estat i les de les Comunitats Autònomes podran delegar, seguint criteris homogenis, entre altres, les següents competències:
  1. Vigilància i control de la contaminació ambiental.
  2. Protecció del medi natural.
  3. Prestació dels serveis socials, promoció de la igualtat d'oportunitats i la prevenció de la violència contra la dona.
  4. Conservació o manteniment de centres sanitaris assistencials de titularitat de la Comunitat Autònoma.
  5. Creació, manteniment i gestió de les escoles infantils d'educació de titularitat pública de primer cicle d'educació infantil.
  6. Realització d'activitats complementàries en els centres docents.
  7. Gestió d'instal·lacions culturals de titularitat de la Comunitat Autònoma o de l'Estat, amb estricta subjecció a l'abast i condicions que deriven de l'article 149.1.28a de la Constitució Espanyola.
  8. Gestió de les instal·lacions esportives de titularitat de la Comunitat Autònoma o de l'Estat, incloent-hi les situades en els centres docents quan s'usin fora de l'horari lectiu.
  9. Inspecció i sanció d'establiments i activitats comercials.
  10. Promoció i gestió turística.
  11. Comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics.
  12. Liquidació i recaptació de tributs propis de la Comunitat Autònoma o de l'Estat.
  13. Inscripció d'associacions, empreses o entitats en els registres administratius de la Comunitat Autònoma o de l'Administració de l'Estat.
  14. Gestió d'oficines unificades d'informació i tramitació administrativa.
  15. Cooperació amb l'Administració educativa a través dels centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
 4. L'Administració delegant podrà, per a dirigir i controlar l'exercici dels serveis delegats, dictar instruccions tècniques de caràcter general i recaptar, en qualsevol moment, informació sobre la gestió municipal, així com enviar comissionats i formular els requeriments pertinents per a l'esmena de les deficiències observades. En cas d'incompliment de les directrius, denegació de les informacions sol·licitades, o inobservança dels requeriments formulats, l'Administració delegant podrà revocar la delegació o executar per si mateixa la competència delegada en substitució del Municipi. Els actes del Municipi podran ser recorreguts davant els òrgans competents de l'Administració delegant. 
 5. L'efectivitat de la delegació requerirà la seva acceptació pel Municipi interessat. 
 6. La delegació haurà d'anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per a això serà necessària l'existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els pressupostos de l'Administració delegant per a cada exercici econòmic, sent nul·la sense aquesta dotació.
  L'incompliment de les obligacions financeres per part de l'Administració autonòmica delegant facultarà a l'Entitat Local delegada per a compensar-les automàticament amb altres obligacions financeres que aquesta tingui amb aquella.
 7. La disposició o acord de delegació establirà les causes de revocació o renúncia de la delegació. Entre les causes de renúncia estarà l'incompliment de les obligacions financeres per part de l'Administració delegant o quan, per circumstàncies sobrevingudes, es justifiqui prou la impossibilitat del seu acompliment per l'Administració en la qual han estat delegades sense menyscapte de l'exercici de les seves competències pròpies. L'acord de renúncia s'adoptarà pel Ple de la respectiva Entitat Local.
 8. Les competències delegades s'exerceixen conformement a la legislació de l'Estat o de les Comunitats Autònomes.

DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Article 9 Competències dels ens locals

 1. Les competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen.
 2. Aquestes competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres administracions públiques, en els termes establerts per les lleis.

 3. La Generalitat pot delegar competències en els ens locals i atribuir-los la gestió ordinària dels serveis propis de l'Administració de la Generalitat, en els termes establerts per aquesta Llei.

 4. Els ens locals supramunicipals poden delegar competències en els ens d'àmbit territorial inferior, en els termes establerts per aquesta Llei.

 5. Les competències municipals poden ésser exercides per les comarques i per les entitats metropolitanes en els supòsits i amb els requisits establerts per les lleis.

 6. En tot cas, l'atribució de competències als ens locals s'ha de fer d'acord amb la naturalesa i les característiques d'aquests ens i les necessitats d'eficàcia o d'economia a satisfer, d'acord amb el principi de subsidiarietat, i procurant, de manera general, que l'exercici de les competències correspongui, de manera preferent, a les autoritats més pròximes als ciutadans.

Article 66 Competències municipals i locals

 1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.
 2. Els ens locals tenen competències en els àmbits de la participació ciutadana, de l'autoorganització, de la identitat i la representació locals, de la sostenibilitat ambiental i la gestió territorial, de la cohesió social, de les infraestructures de mobilitat, de la connectivitat, de la tecnologia de la informació i de la comunicació, dels abastaments energètics i de la gestió de recursos econòmics, amb l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva.
 3. El municipi té competències pròpies en les matèries següents:
  1. La seguretat en llocs públics.
  2. L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes.
  3. La protecció civil, la prevenció i l'extinció d'incendis.
  4. L'ordenació, la gestió, l'execució i la disciplina urbanístiques; la promoció i la gestió d'habitatges; els parcs i els jardins, la pavimentació de vies públiques urbanes i la conservació de camins i vies rurals.
  5. El patrimoni historicoartístic.
  6. La protecció del medi.
  7. Els abastaments, els escorxadors, les fires, els mercats i la defensa d'usuaris i de consumidors.
  8. La protecció de la salubritat pública.
  9. La participació en la gestió de l'atenció primària de la salut.
  10. Els cementiris i els serveis funeraris.
  11. La prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.
  12. El subministrament d'aigua i l'enllumenat públic, els serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, les clavegueres i el tractament d'aigües residuals.
  13. El transport públic de viatgers.
  14. Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure, el turisme.
  15. La participació en la programació de l'ensenyament i la cooperació amb l'administració educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.
 4. En els àmbits materials a què es refereix l'apartat 2, les lleis han de determinar les competències dels municipis, segons:
  1. Els principis de descentralització, autonomia, subsidiarietat i de màxima proximitat de la gestió administrativa als ciutadans.
  2. La capacitat de gestió dels municipis, amb una consideració especial a llur demografia i als sotmesos a règim municipal especial.
  3. Les característiques pròpies de cada activitat pública.
  4. El principi d'igualtat del ciutadans en l'accés als serveis públics.

Article 70 Delegació de competències de la Generalitat

 1. El municipi pot exercir competències delegades per l'Administració de la Generalitat en els termes establerts per les lleis.
 2. D'acord amb el que estableix l'apartat 1, els municipis de més de cinquanta mil habitants, els municipis turístics que assoleixen aquesta població en sumar la mitjana ponderada anual de població turística i els altres municipis amb una població inferior que ho sol·licitin i que justifiquin una capacitat suficient de gestió tècnica, poden exercir per delegació del Govern les competències sancionadores i les establertes pels apartats 2 i 3 de l'article 5 de la Llei 10/1990, del 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.
 3. El Govern pot delegar les competències sancionadores establertes per la Llei 10/1999, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, als ajuntaments que ho sol·licitin.

Article 71 Activitats complementàries

 1. Per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les relatives a:
  1. L'educació.
  2. La cultura, la joventut i l'esport.
  3. La promoció de la dona.
  4. L'habitatge.
  5. La sanitat.
  6. La protecció del medi.
  7. L'ocupació i la lluita contra l'atur.
  8. Els arxius, les biblioteques, els museus, els conservatoris de música i els centres de belles arts.
  9. El foment de les estructures agràries i la prestació de serveis d'interès públic agrari.
 2. Per a la realització d'aquestes activitats, els municipis poden exercir les potestats d'execució que no estiguin atribuïdes per la legislació a altres administracions públiques, inclosa, si s'escau, la de dictar reglaments interns d'organització dels serveis corresponents.