Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats

Ple de la Corporació

 

El Ple de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal està integrat per l'Alcalde i deu regidors i regidores del Consistori. Juntament amb l'Alcalde i els Tinents d'Alcalde, el Ple ha d'existir a tots els Ajuntaments, ja que constitueixen els òrgans màxims de govern i administració locals.

 

El Ple de la Corporació ostenta competències d'atribucions de decisió política, atribucions normatives, atribucions d'organització i atribucions de control de la gestió pública. D'aquestes, el Ple en pot delegar o desconcentrar diverses en la figura de l'Alcalde o en la Junta de Govern Local.

 

Amb caràcter ordinari es reuneix cada dos mesos, i amb caràcter extraordinari, cada vegada que ho decideixi el President o que ho demani, almenys, la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació.

 

El Ple de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal, que està presidit per l'alcalde Xavier Revuelta, està format per 5 regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP), 3 regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM), 2 regidors de Junts per Castellet i la Gornal i 1 regidora de Ciutadans de Castellet i la Gornal (Cs).