Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Les assignacions dels regidors/es:

- L’Alcalde de la corporació, el Sr. Xavier Revuelta Esteve, exerceix el seu càrrec en règim de dedicació parcial (80% de la jornada) i percep la retribució bruta anual de 28.000 EUR.

La resta de regidors/es reben retribucions per assistència als diversos òrgans de govern, i es consigna la quantitat màxima en cas que assisteixin a la totalitat de les sessions previstes a l'any.

Per tant, els regidors que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, percebran els següents imports per assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels següents òrgans col·legiats:

  1. Per assistència al Ple de l'Ajuntament tots els regidors percebran la quantitat de 150 EUR, si bé no es percebran mes de 40 assistències per any, encara que el nombre de sessions a les quals s'hagués assistit fos superior. tots els regidors percebran la quantitat de 150 EUR, si bé no es percebran mes de 40 assistències per any, encara que el nombre de sessions a les quals s'hagués assistit fos superior. L'alcalde no rep cap compensació per l'assistència al Ple.
  2. Per assistència a la Comissió Informativa de l'Ajuntament en qualitat de membres de la mateixa es percebrà la quantitat de 100 EUR, si bé no es percebran mes de 40 assistències per any, encara que el nombre de sessions a les quals s'hagués assistit fos superior. L'alcalde no rep cap compensació per l'assistència a la Comissió Informativa
  3. Per assistència a la Junta de Govern Local, en qualitat de membres de la mateixa es percebrà la quantitat de 100 EUR, si bé no es percebran mes de 40 assistències per any, encara que el nombre de sessions a les quals s'hagués assistit fos superior. L'alcalde no rep cap compensació per l'assistència a la Junta de Govern Local
  4. Per actes de representación i govern tots els regidors percebran la quantitat de 150 EUR, si bé no es percebran mes de 40 assistències per any, encara que el nombre de sessions a les quals s'hagués assistit fos superior. L'alcalde no rep cap compensació per actes de representación i govern