Control intern en règim de fiscalització limitada prèvia

 

 Memòries de gestió econòmica

 

Convenis de l'Àrea Econòmica 
 
Informes Sindicatura de Comptes 

Saldos deutors de dubtós cobrament 

Segons la disposició addicional sisena de la llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, els informes que emet la Sindicatura de Comptes s'han de sotmetre al coneixement dels òrgans de govern de l'Ajuntament, a més de fer publicitat a la seva seu electrònica corporativa.

Us informem dels saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre del 2011 (Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 20/2014)

 Memòries de gestió econòmica