Memòries de gestió econòmica
Convenis de l'Àrea Econòmica 
 
Informes Sindicatura de Comptes 

Saldos deutors de dubtós cobrament 

Segons la disposició addicional sisena de la llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, els informes que emet la Sindicatura de Comptes s'han de sotmetre al coneixement dels òrgans de govern de l'Ajuntament, a més de fer publicitat a la seva seu electrònica corporativa.

Us informem dels saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre del 2011 (Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 20/2014)