Llicència municipal per la tinença i/o conducció de gossos considerats com potencialment perillosos

Aquest tràmit permet demanar la llicència per tenir o passejar un gos considerat com potencialment perillós en espais públics (primera llicència, renovació o conducció d'un gos).

En termini
Passos a fer
 • Descarregueu-vos el formulari específic en pdf, ompliu-lo i deseu-lo.
 • Per presentar la sol·licitud electrònicament,  ompliu el formulari genèric que trobareu en accedir al tràmit i aporteu el formulari específic en pdf com document adjunt. Seguiu els passos que indica el programa fins la seva presentació.
 • Per presentar la sol·licitud presencialment, ompliu el formulari específic en pdf, imprimiu-ho, signeu-lo i presenteu-lo a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

A l'apartat "Més informació" trobareu totes les dades relacionades amb aquest tràmit.

Preu / Taxa
Gratuït
Documentació a aportar
 • Formulari genèric en pdf correctament omplert.
 • Còpia del DNI, NIE o Passaport. Ha d’estar reproduïda les dues cares dels DNI i NIE.
 • Còpia de la cartilla veterinària o altre documentació acreditativa de la identitat de l’animal (incloent número de microxip) i del seu lloc de residència habitual.
 • Còpia del certificat vigent de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
 • Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros, que inclogui les dades d’identificació de l’animal (microxip) i rebut de pagament acreditatiu.

Els format acceptat de documents és PDF. En cap cas s'admeten fitxers comprimits tipus ZIP.

Descripció

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:

 • Els que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasiler, Mastí Napolità, Pit Bull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Terrier de Staffordshire Americà,Tosa Inu o Japonès, Alà espanyol, Akita americà, American Bully, Bulldog americà, Cane Corso, Dog canari i Villano de las Encartaciones.
 • Els que tinguin les característiques (totes o la majoria) establertes a l'Annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la llei 50/1999, sobre el règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos:
  • Forta musculatura, aspecte poderós, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  • Marcat caràcter i gran valor.
  • Pèl curt.
  • Perímetre del tòrax entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 Kg.
  • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i abultades.
  • Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
  • Coll ample, musculós i curt.
  • Pit robust, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
  • Extremitats anterior paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculades, amb potes relatives llargues formant un angle moderat.
 • Els que hagin protagonitzat episodis de agressivitat i que hagi estat declarat gos potencialment perillós per una autoritat municipal.
 • Els entrenats per a defensa o guarda.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Castellbibal
Àrea tramitadora
Seguretat Ciutadana
Qui el pot demanar
 • Propietari d'un gos considerat legalment com a potencialment perillós.
 • Persona que vulgui conduir un gos considerat legalment com a potencialment perillós propietat d'una altra persona.

En els dos casos han de complir amb els requisits:

 • Ser major d'edat i no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a l'animal (posseir el certificat d’aptitud psicofísica).
 • No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d'associació amb banda armada o de narcotràfic.
 • No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, les persones, activitats econòmiques i entitats indicades a l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, així com els de l'article 27 de la Política de Gestió documental corporativa i transparència de l'Ajuntament de Castellbisbal.

En aquest cas tant els titulars d'una activitat econòmica, com els seus representants, gestors, i professionals com enginyers i arquitectes.

Podeu consultar a continuació com us podeu identificar per fer el tràmit electrònicament: Sistemes d'identificació admesos.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
Des de que l'animal de companyia té posat el XIP d'identificació.
Normativa
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre , sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos
 • Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos
 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos
 • Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
 • Ordenança municipal de tinença d’animals
Termini de Resolució

D'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu

D'acord com indica la Llei de procediment administratiu "el venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat cap resolució expressa legitima l’interessat o els interessats per entendre-la estimada per silenci administratiu, excepte en els supòsits en què una norma amb rang de llei o una norma de dret de la Unió Europea o de dret internacional aplicable a Espanya estableixin el contrari".

La mateixa Llei de procediment administratiu indica que "el silenci té efecte desestimatori en els procediments relatius a l’exercici del dret de petició, al qual es refereix l’article 29 de la Constitució, aquells l’estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, impliquin l’exercici d’activitats que puguin danyar el medi ambient i en els procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques."

Normativa del silenci administratiu
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades, us informem que les vostres dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Responsable del tractament: Ajuntament de Castellbisbal

Finalitat: Registre de la sol·licitud i gestió administrativa d’aquesta. Un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran conservades seguint el Quadre de disposició i accés de documents de l’Ajuntament de Castellbisbal, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’Arxius, i d’acord amb la Política de gestió documental corporativa i d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.

Base legal: El tractament està legitimat per la Llei municipal i de règim local de Catalunya (article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (article 28.1 i article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Drets: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant sol·licitud presentada al Registre General tant de forma presencial com a través del tràmit electrònic corresponent. Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament d’aquestes dades, l’Ajuntament de Castellbisbal posa a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (dpd.ajcastellbisbal@diba.cat).

Més informació: Es pot consultar la informació completa del tractament a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castellbisbal i a la Seu electrònica: https://www.castellbisbal.cat/protecciodades .

Actualitzat el 11/10/2023

Tràmits i serveis destacats

Accés a les notificacions Accés a les notificacions

Accediu per consultar les notificacions o comunicacions electròniques que us ha enviat l'Ajuntament, així com la seva regulació.

Inscriure una representació Inscriure una representació

Si feu els tràmits a l'Ajuntament de Castellbisbal en representació d'una altra persona física, entitat o empresa ho heu d'acreditar. Consulteu com fer-ho.

Ajuda a la tramitació electrònica Ajuda a la tramitació electrònica

Si teniu dubtes sobre com fer un tràmit electrònic, o dubteu quin tràmit heu de fer, us ajudem amb un servei de suport gratuït. Consulteu com demanar-ho.