Llicència per a moviments de terres i per obres de desmuntatge o explanació

Llicència urbanística per demanar autorització per l'execució d'obres de moviment de terres, explanacions o demuntages en terrenys privats.

En termini
Passos a fer
 • Prepareu els documents necessaris per fer la tramitació. 
 • Descarregueu-vos el formulari específic en pdf, ompliu-lo i deseu-lo.
 • Per presentar la sol·licitud electrònicament,  ompliu el formulari genèric que trobareu en accedir al tràmit i aporteu el formulari específic en pdf com document adjunt. Seguiu els passos que indica el programa fins la seva presentació.

A l'apartat "Més informació" trobareu totes les dades relacionades amb aquest tràmit.

Preu / Taxa

Entre un mínim de 353,70€ i un màxim de 2.500€.

És d'aplicació l'ordenança fiscal número 6. Consulteu l'ordenança fiscal a través de l'enllaç següent: Ordenances fiscals.

Documentació a aportar
 • Consulteu a l'apartat Documentació a aportar, a Més informació la relació completa de documents obligatoris.
 • Us recordem que és obligatori presentar tots els documents indicats, d'altra forma la tramitació no podrà iniciar-se.
 • Els formats acceptats de documents són PDF, JPG, MP3, MP4, TIFF, DWG, DXF. En cap cas s'admeten fitxers comprimits tipus ZIP.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Castellbisbal
Àrea tramitadora
Patrimoni Urbà (Obre privades)
Qui el pot demanar

La persona interessada o presona representant degudament acreditada.

És necessari que la persona que actua en representació de la persona interessada en el tràmit (persona física, empresa, entitat...) estigui formalment autoritzada.

Consulteu a continuació com podeu acreditar aquesta representació: Inscripció d'una representació per fer tràmits.

Canals de tramitació
Electrònic

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb l'Ajuntament de Castellbisbal, les persones, activitats econòmiques i entitats indicades a l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, així com els de l'article 27 de la Política de Gestió documental corporativa i transparència de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Podeu consultar a continuació com us podeu identificar per fer el tràmit electrònicament: Sistemes d'identificació admesos.

Període de l'any en què es pot demanar
No existeix un període específic.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Documentació a aportar
 • Imprès de sol·licitud. Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. 
 • Assumeixos del director de l’obra, coordinador de seguretat i salut, programa de control de qualitat
 • Fotografies de l’estat actual de l’edificació i/o de la parcel·la, vials i voreres, que permetin una correcta visualització del seu estat inicial
 • Designar empresa constructora amb el seu assumeix d’obra i declaració d’estar al corrent de pagament de tributs
 • Full d’acceptació de residus i justificació del pagament en abocador autoritzat
 • Autoritzacions dels organismes competents en matèria de domini públic afectats per l’actuació
 • Projecte tècnic (bàsic o bàsic-executiu), en format digital PDF i signat per tècnic competent
 •  Certificat d’habilitació col·legial (en cas de no visar el projecte ni assumeix)

 • En cas d'aportar en representació d'una altra persona s'ha d'acreditar. Consulteu com a "Qui el pot demanar".

Els formats acceptats de documents són PDF, JPG, MP3, MP4, TIFF, DWG, DXF. En cap cas s'admeten fitxers comprimits tipus ZIP.

Normativa
 • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.
 • Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
 • Decret Legislatiu 1/2010,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Termini de Resolució

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

Altra informació d’interès

En cas de dificultat en la tramitació l'Ajuntament de Castellbisbal us ofereix el servei gratuït d'assistència a l'administració electrònica. Accediu al servei: Ajuda per fer tràmits electrònics .

Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades, us informem que les vostres dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Responsable del tractament: Ajuntament de Castellbisbal

Finalitat: Registre de la sol·licitud i gestió administrativa d’aquesta. Un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran conservades seguint el Quadre de disposició i accés de documents de l’Ajuntament de Castellbisbal, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’Arxius, i d’acord amb la Política de gestió documental corporativa i d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.

Base legal: El tractament està legitimat per la Llei municipal i de règim local de Catalunya (article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (article 28.1 i article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Drets: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant sol·licitud presentada al Registre General tant de forma presencial com a través del tràmit electrònic corresponent. Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament d’aquestes dades, l’Ajuntament de Castellbisbal posa a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (dpd.ajcastellbisbal@diba.cat).

Més informació: Es pot consultar la informació completa del tractament a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castellbisbal i a la Seu electrònica: https://www.castellbisbal.cat/protecciodades .

Actualitzat el 10/08/2023

Tràmits relacionats

Tràmits i serveis destacats

Accés a les notificacions Accés a les notificacions

Accediu per consultar les notificacions o comunicacions electròniques que us ha enviat l'Ajuntament, així com la seva regulació.

Inscriure una representació Inscriure una representació

Si feu els tràmits a l'Ajuntament de Castellbisbal en representació d'una altra persona física, entitat o empresa ho heu d'acreditar. Consulteu com fer-ho.

Ajuda a la tramitació electrònica Ajuda a la tramitació electrònica

Si teniu dubtes sobre com fer un tràmit electrònic, o dubteu quin tràmit heu de fer, us ajudem amb un servei de suport gratuït. Consulteu com demanar-ho.

Identifiqueu-vos amb idCAT Mòbil Identifiqueu-vos amb idCAT Mòbil

Per fer la majoria de tràmits podeu utilitzar l'idCAT Mòbil: un sistema d'identificació a través del mòbil. Us informem sobre com obtenir-lo.