Instància genèrica

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Castellbisbal quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

En termini
Passos a fer
  • Per presentar la sol·licitud electrònicament, ompliu el formulari genèric que trobareu en accedir al tràmit i aporteu els documents necessaris. Seguiu els passos que indica el programa fins la seva presentació.
  • Per presentar la sol·licitud presencialment, ompliu el formulari per presentar-lo en paper, imprimiu-lo, signeu-lo. L'heu de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana conjuntament amb la resta de documents necessaris.

A l'apartat "Més informació" trobareu totes les dades relacionades amb aquest tràmit.

Preu / Taxa

Gratuït, però depenent del tràmit pot estar subjecte a taxa segons l'Ordenança Fiscal corresponent (Accés a les ordenances fiscals).

Documentació a aportar

Amb caràcter general no cal aportar documentació.

Els formats acceptats de documents són PDF, JPG, MP3, MP4, TIFF, DWG, DXF. En cap cas s'admeten fitxers comprimits tipus ZIP.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Castellbisbal
Àrea tramitadora

La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud. La sol·licitud serà tractada inicialment per l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres (Oficina d'Atenció Ciutadana) qui la reclassificarà i derivarà a la unitat de gestió responsable.

Qui el pot demanar

La persona interessada o presona representant degudament acreditada.

És necessari que la persona que actua en representació de la persona interessada en el tràmit (persona física, empresa, entitat...) estigui formalment autoritzada.

Consulteu a continuació com podeu acreditar aquesta representació: Inscripció d'una representació per fer tràmits.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb l'Ajuntament de Castellbisbal, les persones, activitats econòmiques i entitats indicades a l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, així com els de l'article 27 de la Política de Gestió documental corporativa i transparència de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Podeu consultar a continuació com us podeu identificar per fer el tràmit electrònicament: Sitemes d'identificació admesos.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
No existeix un període específic.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Normativa
Termini de Resolució

D'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini és de tres mesos des de  la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu
Segons el contingut de la petició expressada a la instància.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Altra informació d’interès

En cas de dificultat en la tramitació l'Ajuntament de Castellbisbal us ofereix el servei gratuït d'assistència a l'administració electrònica. 

Accediu al servei: Ajuda per fer tràmits electrònics .

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades, us informem que les vostres dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Responsable del tractament: Ajuntament de Castellbisbal

Finalitat: Registre de la sol·licitud i gestió administrativa d’aquesta. Un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran conservades seguint el Quadre de disposició i accés de documents de l’Ajuntament de Castellbisbal, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’Arxius, i d’acord amb la Política de gestió documental corporativa i d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.

Base legal: El tractament està legitimat per la Llei municipal i de règim local de Catalunya (article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (article 28.1 i article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Drets: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant sol·licitud presentada al Registre General tant de forma presencial com a través del tràmit electrònic corresponent. Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament d’aquestes dades, l’Ajuntament de Castellbisbal posa a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (dpd.ajcastellbisbal@diba.cat).

Més informació: Es pot consultar la informació completa del tractament a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castellbisbal i a la Seu electrònica: https://www.castellbisbal.cat/protecciodades .

Actualitzat el 29/06/2023

Tràmits i serveis destacats

Accés a les notificacions Accés a les notificacions

Accediu per consultar les notificacions o comunicacions electròniques que us ha enviat l'Ajuntament, així com la seva regulació.

Inscriure una representació Inscriure una representació

Si feu els tràmits a l'Ajuntament de Castellbisbal en representació d'una altra persona física, entitat o empresa ho heu d'acreditar. Consulteu com fer-ho.

Ajuda a la tramitació electrònica Ajuda a la tramitació electrònica

Si teniu dubtes sobre com fer un tràmit electrònic, o dubteu quin tràmit heu de fer, us ajudem amb un servei de suport gratuït. Consulteu com demanar-ho.

Identifiqueu-vos amb idCAT Mòbil Identifiqueu-vos amb idCAT Mòbil

Per fer la majoria de tràmits podeu utilitzar l'idCAT Mòbil: un sistema d'identificació a través del mòbil. Us informem sobre com obtenir-lo.